O, schoon sterrenkind

Midden in de nacht kreeg ik onderstaande tekst door. Half slaperig ben ik ervoor gaan zitten. Ik schrijf intuïtief en laat me daarbij leiden door zielen uit de andere dimensie. Via automatisch schrift. Onderstaande tekst komt voort uit dezelfde zielenbron als de tekst “O hunkerend hart”. Ik kreeg door dat dit een renaissance lofdichter is met de naam die klinkt als Petrus. Als zodanig zag ik hem ook met zijn fluwelen baret met veer, een fluwelen pofbroek aan, witte blouse en een gilet en zwarte puntschoenen dragend. Voorzien van een ganzenveer in zijn hand. Prachtig toch! Hoe mooi kan het zijn de dimensie van Liefde en Licht. Ik voel me dankbaar en het heeft zeker mijn leven verrijkt. Wat is het toch schitterend dat ik dit mag doorgeven… Dank je wel lieve ziel voor je prachtige lofdicht! (Toen ik dit tikte maakte hij een reverence met zijn baret in de hand…). Kom graag nog eens terug om over de Liefde te dichten…. Zo prachtig!

O, schoon sterrenkind
Uwer hart ende ziel hebben
Alreeds gekozen
Waarom leeft gij het dan noch niet?
Gij weet toch
Welke zijde gij heen gaat?

O, schoon sterrenkind
Uwer aardse tijd tikt door
Bent gij zich daarvan bewust
Dat uwer aardse tijd
Eindig is en doortikt
Uwer hart en ziel weten dat

O, schoon sterrenkind
De ziel herkent aardse Liefde
Voelt gij dat dan niet?
Is het moment niet aangebroken
Deze Liefde te doen leven
Eer uwer innerlijke Lichtje dooft?

O, schoon sterrenkind
Liefde kent nimmer beperkingen
Deze zijn zo aards
Liefde doet gij met geheel uwer hart leven
Zonder dat uwer hoofd daarbij denkt
Liefde is enen hartenzaak

O, schoon sterrenkind
Uwer hart ende ziel
Kennen toch altijd de weg
Gij denkt zelf immer te weten
Wat uwer beste keuze is
Doch uwer hart ende ziel kiezen

O, schoon sterrenkind
Leef die prachtige Liefde
Doch Liefde dient immer geleefd te worden
Liefde is grenzeloos
Universele Liefde
Zonder uwer aardse beperkingen

O, schoon sterrenkind
Gij twijfelt allang niet meer
Dat is een schone zaak
Doch die aardse tijd
Is geen eeuwigheid
Waarom houdt gij uwer pas in?

O, schoon sterrenkind
Uwer Liefde zal u doen ontbranden
Laten vonken uit uwer ziel
Stralen zoals gij nimmer gestraald heeft
Uwer innerlijke ik zal gaan
Jubelen uit volle borst

O, schoon sterrenkind
Liefde is het prachtigste wat er is
Liefde laat uwer zelf vliegen
Alle aardse zaken ver voorbij
Voert uwer zelf mede
Naar ongekende hoogten

O, schoon sterrenkind
Uwer zelf zal gaan leven!
Gelukkiger worden dan ooit
Dat weet gij toch alreeds?
Gij staat te trappelen
Deze aardse Liefde ten volle te doen leven

O, schoon sterrenkind
Goede zaken hebben tijd nodig
Om zich energetisch te zetten
Kabbelt gij mede met de stroom
Van uwer aardse leven
Eer gij gaat wankelen

O, schoon sterrenkind
Liefde brengt uwer ziel uit balans
O gij krachtig sterrenkind
Liefde kan uwer zelf laten wenen
Doch de Liefde snijdt door uwer hart en ziel
Want deze wil zich doen leven

O, schoon sterrenkind
Weent gij toch niet verder
Hebt vertrouwen in de grote wonderen
Die de schepping uwer zelf biedt
Doe wachten op meer aardse tijd
Dan gij ooit verwachte

O, schoon sterrenkind
Hetgeen wat bedoeld is
Gaat uwer ziel leven
Volgt gij gewoon uwer hart
Deze weet waar die schone Liefde
Uwer zelf staat te lonken

O, schoon sterrenkind
Het is alreeds in de stof
Gij hebt daar geen weet van
Doch uwer hart ende ziel
Gaan deze onmetelijke Liefde
Tot in zijn voegen leven

O, schoon sterrenkind
Liefde is zo wondermooi
Liefde overstijgt alles
Als taal van uwer universum
Kunt gij het immer aanhoren
Als deze uwer zelf aanroept

O, schoon sterrenkind
Uwer prachtig liefdes sprookje
Zal alras beginnen
Bent gij er op voorbereid?
Dat uwer hart ende ziel
Nochtans echt tot leven zullen komen?

O, schoon sterrenkind
Liefde laat uwer zelf trillen
Van geluk en genot
Uwer ik was lange tijd schriel
Zonder ware Liefde
Wat zullen uwer hart ende ziel gaan schreeuwen

O, schoon sterrenkind
De cadeautjes fuif komt los
Gij bent de ster van het firmament
Liefde zal uwer zelf doen leven
Gij doet stralen in het feestgedruis
Waarbij gij immer doet ontvlammen

O, schoon sterrenkind
Vreest uwer zelf niets
Hoe fier uwer zelf ook is
Dit is gearrangeerde Liefde
Genen enkele zaak
Zal deze schone Liefde een halt doen toeroepen

O, schoon sterrenkind
Uwer sprookjesprins uit de coulissen
Treedt alras uwer podium op
Komt snel uwer leven in
Om uwer hart ende ziel te beroeren
Eindelijk te doen leven

O, schoon sterrenkind
Dit is een contract voor uwer leven
Uwer hart ende ziel weten dit alreeds
Een langdurige put van Liefde
Door zielencontracten verzegeld
Gaat thans in de stof geleefd worden

O, schoon sterrenkind
Deze hemelse zielenverbintenis
Komt uit beider dieper zielen
Door aardse tijd niet geleefd
Zal deze thans in de stof gezet worden
Om uwer beide het levensgeluk te doen geven

O, schoon sterrenkind
Mijn lofdicht van Liefde
Is alreeds ten einde
Ik wil u enkel als liefdesdichter zeggen
Doe deze stralende Liefde leven
Tot in elke vezel van uwer zelf

In Liefde en met Liefde opgeschreven door B Engeltje (Irmgard)