Be a child of Love and Light / Ben een kind van Liefde en Licht – Inspirerend Leven

Wees een kind van Liefde en Licht

Vanaf heden heb ik besloten alle teksten die ik in het Engels mag ontvangen in het Nederlands vertaal en publiceer. Hieronder de eerste vertaling. Ik doe mijn best!

Liefs, B Engeltje

Be more aligned with the Love and the Light
Disconnect the ego from your adaption
Let the heart and soul lead you the way
A pure loving and lightened soul
Doesn’t mind to show her vulnerability!

Show us your true colors!
Shine from within with your pure Light
The Light of Love with great fulfillment
Of your sparkling soul
Be as you are meant to be!

Live your authenticity!
You have nothing to hide if you live the real you
And be the true essence of your being
As the soul is aligned with your adaption
Your earthly outer appearance. Your ‘homie’

Enlarge your radiance, the radiance of your Light
The shining inner illuminated source of energy
Called your inner being, your loving soul
Enflame your Lights to be more visible
As the more you shine from source the more you Light up!

When your being lights up we can easily find you
As your illumination is clearly visible
For all the Light beings who wants to be near with you
To make you aware of their energetic existence
Because your bright shining soul attracts these lightened souls

When you want to communicate with the dimension of Light and Love
The most natural way to make contact is with your aligned soul
When the source of your existence is lined up
With the purity of the pillars of our dimension known as Love and Light
It will be more easily to connect on a natural way

When you want to have a proper, pure connection with our dimension
You have to make sure that your inner being, your loving soul
Is well aligned. The most profound way is the natural way
If you are born with a great mediamic gift and talent
We will always try to contact you more frequently than others

Because your visibility is much higher and greater compared with others
You naturally attract Light beings of the Love and Light dimension
A we speak for them. Nothing more, nothing less
They all want to try to speak to you. You have to listen carefully
Otherwise you are not able to hear them clearly

Be more aligned with Love and Light of your inner beings
With the pillars of our dimension. As they can carry a whole dimension
They are even able to carry you with your earthly adaptions!
Let’s unify us and live with your soul through a purity
Attuned to our Love and Light as that is all what is, seen from our dimension

This unification is already started as the transformation
To a more loving and illuminated dimension is full in process
We proclaim that it is processed yet because we want this so badly!
But we take more and more action to enhance our movement
To effectuate the universal plan. The plan to make your dimension ready for the fourth dimension

Many workers, children of the new age, assigned to a task in the Light
According to the plan of the soul or a soul contract
You even can voluntary chose for a task as Lightworker in your dimension
Nevertheless you are all children of Light and Love
Why don’t contribute as well with your loving en lighting being?

Just open that hearts, live that souls en be aligned up with the Love and Light!!!
That’s all we ask, that is all we wish. That is not too much to ask for?
To enflame your inner beings, the souls, the source of who you actually are
To align up your true essence with the divine universe of Light and Love
Be as you are meant to be and shine from within with your bright Light

Be exactly as you supposed to be, a radiant shining child of Light and Love
Chose for Love! Chose to live the Love! Radiate your Light and sparkle, shine
Be a worker of the Light to and spread your Love, Light and knowledge and capabilities
Touch others by being your true you!!! A shining humble, vulnerable, gifted, compassionate, loving being
Generate and radiate your Love and Light as much as you can! As much as possible!

Make the upcoming transformation to the fourth dimension easier
As we proclaim, repeat and emphasize saying:

Live by the heart!
Live by the soul!
Live the essence of who you are!
Enflame you inner Light!
Find your glowing sparkle!
Illuminate the world!
Let’s go all ahead to the fourth dimension!

Be a already a child of the new age! Live your plan of the soul!!!
As they know exactly the way ahead. To the new world of Love and Light
Your world will be so much loving and lightning that the whole earth will Light up so that we can reach everyone, anywhere directly. In the heart and in the souls!
Wouldn’t that be great, dear children!? We think it is!!!

Written down with in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


Ben een kind van Liefde en Licht

Wees meer afgestemd op de Liefde en het Licht
Koppel het ego los van je aanpassing
Laat hart en ziel je de weg wijzen
Een pure liefhebbende en verlichte ziel
Vind het niet erg om haar kwetsbaarheid te tonen!

Toon ons je ware kleuren!
Schijn van binnenuit met je zuivere Licht
Het Licht van Liefde met grote vervulling
Van je sprankelende ziel
Wees zoals je hoort te zijn!

Leef je authenticiteit!
Je hebt niets te verbergen als je de echte jij leeft
En wees de ware essentie van je wezen
Zoals de ziel is afgestemd op je aanpassing
Je aardse uiterlijke verschijningsvorm. Je ‘homie’

Vergroot je uitstraling, de uitstraling van je Licht
De schijnende, innerlijke verlichte energiebron
Genaamd je innerlijke wezen, je liefhebbende ziel
Verlicht je Licht om meer zichtbaar te zijn
Hoe meer je straalt vanuit de bron, hoe meer je oplicht!

Wanneer je wezen oplicht, kunnen we je gemakkelijk vinden
Omdat je verlichting duidelijk zichtbaar is
Voor alle Lichtwezens die dicht bij je willen zijn
Om je bewust te maken van hun energetisch bestaan
Omdat je helder stralende ziel deze verlichte zielen aantrekt

Wanneer je met de dimensie van Licht en Liefde wilt communiceren
De meest natuurlijke manier om contact te maken, is met je uitgelijnde ziel
Wanneer de bron van je bestaan ​​uitgelijnd is
Met de zuiverheid van de pilaren van onze dimensie bekend als Liefde en Licht
Het zal gemakkelijker zijn om op een natuurlijke manier verbinding te maken

Wanneer je een juiste, zuivere verbinding met onze dimensie wilt hebben
Moet je ervoor zorgen dat je innerlijke wezen, je liefhebbende ziel
Goed is uitgelijnd. De meest diepgaande manier is de natuurlijke manier
Als je geboren bent met een groot talent en mediamieke gave
Zullen we altijd proberen om vaker contact met je op te nemen dan met anderen

Omdat je zichtbaarheid veel hoger en groter is in vergelijking met anderen
Je trekt van nature Lichtwezens van de Liefde en Licht dimensie aan
Als wij voor hen spreken. Niets meer niets minder
Ze willen allemaal met je proberen te praten. Je moet goed luisteren
Anders kun je ze niet duidelijk horen

Wees meer afgestemd op Liefde en Licht van je innerlijke wezens!!!
Met de pilaren van onze dimensie. Omdat ze een hele dimensie kunnen dragen
Ze zijn zelfs in staat jullie te dragen met jullie aardse aanpassingen!
Laten we ons verenigen en je ziel door een zuiverheid te leven
Afgestemd op onze Liefde en Licht, want dat is alles wat er is, gezien vanuit onze dimensie

Deze eenwording is al begonnen als de transformatie
Naar een meer liefdevolle en verlichte dimensie al vol in gang is
We proclameren dat het al in gang is, omdat we dit zo graag willen!
Maar we nemen meer en meer actie om onze beweging te verbeteren
Het universele plan te effectueren. Het plan om je dimensie klaar te maken voor de vierde dimensie

Veel lichtwerkers, kinderen van de nieuwe tijd, is een taak in het Licht toegewezen
Volgens het plan van de ziel of een zielscontract
Je kunt zelfs vrijwillig kiezen voor een taak als Lichtwerker in je dimensie
Niettemin zijn jullie allemaal kinderen van Licht en Liefde
Waarom dragen jullie ook niet bij aan jouw liefhebben de en verlichtende Zijn?

Open gewoon die harten, leef die zielen en wees op één lijn met de Liefde en het Licht !!!
Dat is alles wat we vragen, dat is alles wat we willen. Dat is niet teveel gevraagd?
Om je innerlijke wezens te ontvlammen, de zielen, de bron van wie je werkelijk bent
Om je ware essentie op één lijn te brengen met het Goddelijke universum van Licht en Liefde
Ben zoals je bedoeld bent en schijn van binnenuit met je heldere Licht

Wees precies zoals je hoort te zijn, een stralend schijnend kind van Licht en Liefde
Kies voor liefde! Kies ervoor om de liefde te leven! Straal je Licht uit en schitter, schijn
Wees een werker van het Licht en verspreid je Liefde, Licht en kennis en mogelijkheden
Raak anderen aan door je ware jij te zijn !!! Een stralend nederig, kwetsbaar, begaafd, medelevend, liefhebbend wezen
Genereer en straal zoveel mogelijk je Liefde en Licht uit! Zo veel mogelijk!

Maak de opkomende transformatie naar de vierde dimensie eenvoudiger
Herhaal en benadruk zoals we verkondigen:

Leef door het hart!
Leef door de ziel!
Leef de essentie van wie je bent!
Ontvlam je innerlijke licht!
Vind je stralende sprankeling!
Verlicht de wereld!
Laten we doorgaan naar de vierde dimensie!

Wees een al een kind van het nieuwe tijdperk! Leef je plan van de ziel !!!
Omdat ze precies de weg vooruit weten. Naar de nieuwe wereld van Liefde en Licht
Jullie wereld zal zoveel liefde en verlicht zijn dat de hele aarde zal oplichten zodat we iedereen, overal rechtstreeks kunnen bereiken. In het hart en in de zielen!
Zou dat niet geweldig zijn, lieve kinderen!? We denken dat het is !!!

Geschreven in liefde, met liefde en voor de liefde door B Engeltje (Irmgard)