To Love, or not to Love? / Liefhebben of niet liefhebben?

To Love, or not to Love?
That is the question
Do you dare or do you hide?
What makes you hesitate, my darling?
Do you think that you can act
That there is nothing going on
Can you? And will you?
Why do you play hide and seek
With your own feelings? With your soul?
Tell me darling, why do you?

Do you have so much pain?
Has the soul so much been hurt?
Often is that the case when you hide
When Love is coming your way
Ask yourself deeply, in the inner of your being
In the depth of who you actually are
Found in the warm chambers of your heart
Ask to your truthful soul the all-deciding question
Do you Love, or do you not Love?

Feel deeply, feel right, feel the truth!!!
Your soul knows the answer!
It sure does, as we can say
You don’t fool us, no you won’t!
We look energetically further
Than what we see on the surface
We are souls who loves souls
And are energetically bonded
We can feel just inside your beloved soul!

Well, tell us. Do you play hide and seek any longer?
And fool you own being with your feelings?
We pop up again the same question
Do you Love, or don’t you Love?
To Love, or not to Love?
We already know, feel, the answer!!!
You think you did tell it properly
But you didn’t! You only did what we told you to do
And that is, sweet child of Love
Not inspired enough!

When you receive a sign of the universe
To follow whether it is animated enough
When it lacks true soul inspiration
And you just do what you are told to do
What you feel you think you must do
Then, dear child, you lack true inspiration!
True inspiration is only when you live it
You live it through, by and with your soul!!!
That is how we want this to be

Deep soul Love has to be felt
In the deepest layers of your inner being!
But when you only live what you are told to do
That is not enough for your universe!
You Love what you do. You live what you do
With whole your heart, with whole your soul
We kindly ask you go to the depth to your essence
And feel, feel the answer on our profound question!

To Love or not to Love?
Tell your universe the truth
We know it already, sure we do!
We look right in your energetical soul
Feel, darling, feel and you know the answer!
Don’t play hide and seek anymore
Don’t put that profound feelings away
As these feelings, this deep Love has to be lived
Always! You are aware of this!!!
Be aware, sweet child of Light, be aware!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


LIEFHEBBEN OF NIET LIEFHEBBEN?

Liefhebben of niet liefhebben?
Dat is de vraag
Durf jij of verstop je je?
Waarom aarzel je, mijn liefste?
Denk je dat je kunt handelen
Dat er niets aan de hand is
Kun je? En wil je?
Waarom speel je verstoppertje
Met je eigen gevoelens? Met je ziel?
Vertel me, schat, waarom?

Heb je zoveel pijn?
Is de ziel zoveel pijn gedaan?
Vaak is dat het geval wanneer je je verstopt
Wanneer Liefde jouw kant op komt
Stel jezelf diep, in het innerlijke van je wezen
In de diepte van wie je werkelijk bent
Gevonden in de warme vertrekken van je hart
Vraag aan je oprechte ziel de allesbeslissende vraag
Houd je van, of houd je niet van?

Voel diep, voel juist, voel de waarheid!!!
Je ziel kent het antwoord!
Dat is zeker zo, zoals we kunnen zeggen
Je houdt ons niet voor de gek, nee, dat doe je niet!
We kijken energetisch verder
Dan wat we aan de oppervlakte zien
Wij zijn zielen die van zielen houden
En zijn energetisch verbonden
We kunnen gewoon binnenin je geliefde ziel voelen!

Nou, vertel het ons. Speel je nog langer verstoppertje?
En houd je je eigen wezen met je gevoelens voor de gek?
We stellen weer dezelfde vraag
Heb je lief, of heb je niet lief?
Liefhebben of niet liefhebben?
We weten het al, voelen het, het antwoord!!!
Je denkt dat je het naar behoren hebt verteld
Maar dat deed je niet! Je deed alleen wat we je zeiden te doen
En dat is, lief kind van Liefde
Niet geïnspireerd genoeg!

Wanneer je een teken van het universum ontvangt
Om te volgen of het genoeg geanimeerd is
Wanneer het echte soul inspiratie mist
En je doet gewoon wat je gezegd wordt te doen
Wat je denkt dat je denkt dat je moet doen
Dan, beste kind, heb je geen echte inspiratie!
Ware inspiratie is alleen wanneer je het leeft
Je leeft het door, door en met je ziel
Dat is hoe we willen dat dit is

Diepe ziel Liefde moet gevoeld worden
In de diepste lagen van je innerlijke wezen!
Maar als je alleen leeft wat je gezegd wordt te doen
Dat is niet genoeg voor je universum!
Je houdt van wat je doet. Je leeft wat je doet
Met heel je hart, met heel je ziel !!!
We vragen je vriendelijk om naar de diepte van je essentie te gaan
En voel, voel het antwoord op onze diepzinnige vraag!

Liefhebben of niet liefhebben?
Vertel je universum de waarheid
We weten het al, zeker doen we!
We kijken goed in je energieke ziel
Voel, schat, voel en je kent het antwoord!
Speel geen verstoppertje meer!
Stop deze diepe gevoelens niet weg!
Als deze gevoelens, deze diepe liefde moet geleefd worden
Altijd! Je bent hiervan op de hoogte !!!
Wees je bewust, lief kind van het Licht, wees je bewust!

Opgeschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)