Angel wings / Engelen vleugels

ANGEL WINGS

You’re so tired, sweet child of Light
All your loving energy just literally flowed away
Washed away by the circumstances
You kept your head up, your energy flowing
For others. Always for others!
But now life knocked you really energetically down

But don’t be afraid, dear child of Love and Light
We are there to comfort you again
Just ask our help and we spread our wings
As always we want to say to hold you
In our soft layers of feathers
To cradle you in our angel arms

You are not used to ask, or to get help
You are a lonely soul. You do it all by yourself
As usual we say so. But not anymore!
Soon there will be (…)
And for the time being we are there to take care of you
We angels of Love want you to be happy again!

As happiness is as feed four the soul
So as Love is. We give you both now, to ease you
To get you back on your earthly feet
We said that before but it is really necessary
Life did knock you down, energetically but also universally
As your contact with our dimension is less. The last days

But do not worry about that. Your life is going to flow
From now on in another direction
The way of happiness, joy and Love
You have to start from here. We know you feel awful
As we said we are there to comfort you
Give you Love, hope and all the feelings you lack

Let us wrap our angel wings around you
You feel like crying but you don’t need to
Because we are there, there to be with you
As we give all our angel Love and comfort
Come, let us cradle you, let us cherish you and to take care of you
You have to take care for. You lonely earthly soul!

Be aware, sweet child of Love and Light, you deserve Love too!
You deserve to be loved too. You was so harsh for yourself
In the flow of your former life you forgot yourself completely
You couldn’t feel, you was not able to Love properly
You washed all that loving feelings away. Life did too
Be loved, sweet child of Love and Light, start with us
Accept our Love and accept our wings to be cradled in and cherished in

Your whole body hurts, hurts of the energetical break-down
As we may say so. We feel your energy is so low
Therefor we stay with you for a while to make sure you will be all right again
That you can continue your work in the Light and Love
For our loving dimension, the dimension of Light and Love
You have to gain your (sparkle of) Light back and certainly your Love

We wrap our thick feather wings around you now, to ease you up
To give you our Love, to make sure you will be okay soon
Do you feel our Love? Can you feel it? You can, you say
We are glad to hear that because it might be that your frequency
Is so low that you actually can hear us but not feel us. And feelings…
Dear sweet child of Love and Light you have to make sure you learn what feelings are!

So as Love is. To feed, nurture and comfort your soul and being
To keep you motivated, inspired by the universal Light and Love and going on!
That is the main reason. But also to give you our Love and Light
To make you continue your path, the unique path of your loving soul
Well, sweet child of Love and Light, throw yourself in our feather angel wings
And we make sure we do the rest. Is that all right by you?

Your angels of Love and Light. Be Loved, dear Irmgard. Go with your flow. Let it happen! Surrender yourself to your dimension of Love and Light and follow the path as universally planned. That is what we had to say to you! Nothing more, nothing less as we say so too! That’s all.

Written down in Love, with Love, for the Love by B Engeltje


ENGELEN VLEUGELS

Je bent zo moe, lief kind van het Licht
Al je liefhebbende energie stroomde letterlijk weg
Weggespoeld door de omstandigheden
Je hield je hoofd omhoog, je energie stroomde
Voor anderen. Altijd voor anderen!
Maar nu velde het leven je heel energiek neer

Maar wees niet bang, lief kind van Liefde en Licht
We zijn er om je weer te troosten
Vraag gewoon onze hulp en we spreiden onze vleugels
Zoals altijd willen we zeggen om je vast te houden
In onze zachte lagen veren
Om je in onze engelenarmen te wiegelen

Je bent niet gewend om te vragen of om hulp te krijgen
Je bent een eenzame ziel. Je doet het helemaal alleen
Zoals gewoonlijk zeggen we. Maar nu niet meer!
Binnenkort zullen er (…)
En voorlopig zijn wij er om voor je te zorgen
Wij engelen van Liefde willen dat je weer gelukkig bent!

Zoals geluk als voeding voor de ziel is
Zoals liefde is. We geven je nu allebei om je te verlichten
Om je weer op je aardse voeten te krijgen
We hebben dat eerder gezegd, maar het is echt noodzakelijk
Het leven heeft je neergeslagen, energetisch maar ook universeel
Aangezien je contact met onze dimensie minder is. De laatste dagen

Maar maak je daar geen zorgen over. Je leven gaat stromen
Vanaf nu in een andere richting
De weg van geluk, vreugde en Liefde
Je moet hier beginnen. We weten dat je je vreselijk voelt
Zoals we zeiden, we zijn er om je te troosten
Geven je Liefde, hoop en alle gevoelens die je mist

Laat ons onze engelenvleugels om je heen wikkelen
Je hebt zin om te huilen, maar dat hoef je niet te doen
Omdat wij er zijn, om bij je te zijn
Als we al onze engel Liefde en troost geven
Kom, laat ons je wiegen, laat ons je koesteren en voor je zorgen
Je moet voor gezorgd worden. Jij eenzame aardse ziel!

Wees je bewust, lief kind van Liefde en Licht, je verdient ook Liefde!
Je verdient het om geliefd te zijn. Je was zo hard voor jezelf
In de stroom van je vroegere leven ben je jezelf helemaal vergeten
Je kon niet voelen, je kon niet goed liefhebben
Je spoelde al die liefhebbende gevoelens weg. Het leven ook
Geliefd zijn, lief kind van Liefde en Licht, begint bij ons
Accepteer onze Liefde en accepteer onze vleugels om erin gewiegd en gekoesterd te worden

Je hele lichaam doet pijn, doet pijn van de energetische storing
Als we dat zo mogen zeggen. We voelen dat je energie zo laag is
Daarom blijven we een tijdje bij je om ervoor te zorgen dat alles weer goed komt
Dat je je werk in het Licht en de Liefde kunt voortzetten
Voor onze liefhebbende dimensie, de dimensie van Licht en Liefde
Je moet je (sprankje van) Licht terugkrijgen en zeker je Liefde

We wikkelen nu onze dikke veren vleugels om je heen om je te verlichten
Om je onze Liefde te geven, om ervoor te zorgen dat alles snel in orde komt
Voel je onze liefde? Voel je het? Je kan, zeg je
We zijn blij om dat te horen, want het kan zijn dat je frequentie
Zo laag is dat je ons echt kunt horen, maar ons niet kunt voelen. En gevoelens …
Lief, lieflijk kind van Liefde en Licht, je moet ervoor zorgen dat je leert wat gevoelens zijn!

Zoals Liefde is. Je ziel en je wezen te voeden, koesteren en troosten
Om je gemotiveerd te houden, geïnspireerd door het universele Licht en Liefde en door te gaan!
Dat is de belangrijkste reden. Maar ook om je onze Liefde en Licht te geven
Om je voort te zetten op je pad, het unieke pad van je liefhebbende ziel
Welnu, lief kind van Liefde en Licht, gooi jezelf in onze veer engelenvleugels
En we zorgen ervoor dat we de rest doen. Is dat goed voor je?

Je engelen van Liefde en Licht. Wees geliefd, beste Irmgard. Ga met je flow. Laat het gebeuren! Geef jezelf over aan je dimensie van Liefde en Licht en volg het pad zoals universeel gepland. Dat is wat we je te zeggen hadden! Niets meer, niets minder zoals wij dat ook zeggen! Dat is alles.

Geschreven in Liefde, met Liefde, voor de Liefde door B Engeltje