Touched by the soul / Geraakt door de ziel

TOUCHED BY THE SOUL

Your heart
Your heart feels warm and is glowing
It feels warm because it is touched!
It was touched today by the Love
The Love you felt, overall within the setting
The setting of resemblance
A glimpse of equality in the spiritual process
The path you walk on

The healing process what started
For a few people
This lightened your soul!
It touched your heart!
It felt so good for you to experience
This is the path you want to walk!
This is the path your soul wants you to walk!!!
That is why you feel the sparkle and the glowing

This is how we have divinely planned it
We are glad you actually feel what we mean
We are exited about that you follow
Your dimension of Light and Love!
As the universe knows the plan
The blueprint of your soul
As the loving being as you are
You have to spread the Love too!

What you actually felt today is
That the Love of what was gathered
Touched the sparkle of your soul
The Light of your inner being
That is why your heart glows now
And it feels warm, comfortable and lightened
Your soul has been touched today
By the Love. As Love is as nurture for your soul and being!

That’s what we want! That is what we desire!
That you follow the path of your soul
Continue in surrendering and confidence
In full acceptance and belief
In worthiness and open-mindedness
Without judgement, just feel
Feel your soul! Live your soul!
Let you be touched by everything what feeds your soul!!!

Whereof the Love comes from
Love is Love. Just feel and follow!
Follow and live! Live and spread the Love!
Do what you love to do
Keep that sparkle alive! Be touched by Love
Always! As Love is your motivator
Don’t forget that, sweet child of Love
As we say so, we know what we are talking about
As angels of Love. We spread Love too, you know

Our universe proclaims
That Love is all there is!!!
We, angels of Love, also proclaim that!
Love has to be spread. On earth, universally
By earth angels, by us, angels of Love
You need Love, dear child, lots of Love!!!
To keep you going, to keep you moving
To hold your sparkle glowing
And your internal flame burning

So, sweet child of Love and Light
Follow your path. In full acceptance
Without judgement. Just be guided
By your heart and soul
Let it all happen. Embrace Love!!!
Keep your sparkle enlightened!
That is what your universe wants
Be the child of Light and Love
As you assigned to. You chose
Your soul path by yourself
So live it! Completely! Embrace it!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


GERAAKT DOOR DE ZIEL

Je hart
Je hart voelt warm en gloeit
Het voelt warm aan omdat het geraakt is!
Het werd vandaag aangeraakt door de Liefde
De liefde die je voelde, over het algemeen binnen de setting
De setting van gelijkenis
Een glimp van gelijkheid in het spirituele proces
Het pad waarop je loopt

Het genezingsproces wat begon
Voor een paar mensen
Dit verlichtte je ziel!
Het raakte je hart!
Het voelde zo goed voor je om te ervaren
Dit is het pad dat je wilt lopen!
Dit is het pad dat je ziel je wil laten lopen!!!
Dat is waarom je de schittering en het gloeien voelt

Dit is hoe we het op een Goddelijke manier hebben gepland
We zijn blij dat je echt voelt wat we bedoelen
We zijn enthousiast over dat je volgt
Jouw dimensie van Licht en Liefde!
Zoals het universum het plan kent
De blauwdruk van je ziel
Als het liefhebbende wezen zoals jij bent
Je moet ook de Liefde verspreiden!

Wat je vandaag echt voelde, is
Dat de liefde van hetgeen was verzameld
Raakte de schittering van je ziel aan
Het licht van je innerlijke wezen
Dat is de reden waarom je hart nu gloeit
En het voelt warm, comfortabel en verlicht
Je ziel is vandaag aangeraakt
Door de Liefde. Omdat liefde als voeding voor je ziel en Zijn is!

Dat is wat we willen! Dat is wat we verlangen!
Dat je het pad van je ziel volgt
Ga door met overgave en vertrouwen
In volledige acceptatie en geloof
In waardigheid en ruimdenkendheid
Zonder oordeel, voel gewoon
Voel je ziel! Leef je ziel!
Laat je door alles raken wat je ziel voedt !!!

Waarvan de Liefde vandaan komt
Liefde is Liefde! Gewoon voelen en volgen!
Volg en leef! Leef en verspreid de Liefde!
Doe wat je graag doet
Houd die schittering levend! Ben geraakt door Liefde
Altijd! Zoals Liefde je motivator is
Vergeet dat niet, lief kind van Liefde
Zoals we zeggen, we weten waar we het over hebben
Als engelen van Liefde. We verspreiden ook Liefde, weet je

Ons universum kondigt aan
Dat liefde is alles wat er is !!!
Wij, engelen van Liefde, proclameren dat ook!
Liefde moet worden verspreid. Op aarde, universeel
Door aarde engelen, door ons engelen van Liefde
Je hebt Liefde nodig, lief kind, veel Liefde !!!
Om je gaande te houden, om je in beweging te houden
Om je sprankeling te laten gloeien
En je interne vlam brandend

Dus, lief kind van Liefde en Licht
Volg je pad. In volledige acceptatie
Zonder oordeel. Gewoon worden geleid
Door je hart en ziel
Laat het allemaal gebeuren. Omhels Liefde!!!
Houd je glinstering verlicht!
Dat is wat je universum wil
Wees het kind van Licht en Liefde
Zoals je hebt toegewezen. Jij koos
Je zielspad alleen
Dus leef het! Volledig! Omarm het!!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)