“Coming out” – “Uit de kast komen”

Dear sweet people,

I just wrote this text on my journey of the soul. The path what my soul wants me to walk to. As a mediamic person. I never been aware of my paranormality in my life before until about eight months ago, in 2017. Through a large range of life experiences (don’t ask me about that!!!) it started to reveal itself completely. It was like a ‘tsunami’ of information came to me! I started to hear voices from different souls, out of the soul world. But also sometimes of animals and trees. It dashed me so far that it almost has “blown me of my feet”! I thought I have dealt with so much life issues that I ‘lost myself’.

Most people didn’t understand this journey, this path. And still don’t! It really seems unreal sometimes that I even don’t understand it myself! Almost a year ago I started to follow my intuition, as voice of my loving heart and soul. In this time I really met wonderful people (yes I did!!!), came to several interesting places, participated many different events and now (and I really feel lucky and blessed for this!) I am at the Albert Findlay Institute at Stansted. The energy is fine and it feels like ‘coming home’. My energy increased directly at the moment I got here. It is really a spiritual place to be! And, for so far, I met beautiful likewise people!

Since I followed my heart and soul, and my personality is aligned with my soul, I feel a lot happier than ever before! I am so happy because of the many interesting and loving people I met, about all the matters I learned so far (I am aware that it is a lifelong process!) and that I am able to do what I LOVE TO DO!!! Like writing about Love, matters of the heart and the soul but most of all because of the messages I may receive and give. In words but also to people. I do not give readings, I made a promise to my Dutch tutor, but they happen all the time! It just occurs and I follow. Just as I follow my heart and soul all the time. I feel so much relieved that I can do what makes me happy, being joyful and the prospective of helping people, others, makes me happy too!!! I am on my way, I am on my path and I will follow, guided by my intuition. I know, and they keep telling me, that my future is bright, full of Love and Light and that I will live the life what is meant for me. According to the blueprint of my soul. How beautiful can that be? I take a step at the time and it will lead me to, yes how can I say that properly, to… live my soul, spread seeds and flowers of Love and to live the deepest feeling you can ever imagine. That is how it is meant to be!

B Engeltje


Not everyone wears a mask
But most people do
That is a real pity
Because…
You go beyond your real you
Your truthful inner being
The awareness of your soul
You ignore the essence
Of who you actually are!

You have to maintain yourself
Be conscious of wearing
Your mask all the time
You neglect to live your soul!
The most reliable source
Of who you are
You live probably a life
What doesn’t suit your soul!

And most of all
You don’t live by the heart!
As seat of your soul
Without knowledge
Of who you actually are
Than you never will be able to see
To know the real you
The real you with its qualities

As the heart and soul
Will be as mirrors of your being
And make you reflect on yourself
To make you aware of the path of the soul
In this consciousness
You can rediscover yourself
Your authentic you. The real you
Isn’t that great? That is what all is about

To be, or not to be???
A great important question
Tell me DO you want to be ?
Or not to be as you are meant to be?
It all depends on you!
Do you want to live your being, your soul?
Or do you not want to live your source
The essence of who you actually are?
And keep wearing the mask
What maybe doesn’t suit you anymore?

Be aligned with your being!
Always and every time
Is that to much to ask for?
That you are in line with your soul?
The ego says, keep your mask on!
The heart says, well put it off!
Which decision you finally will make
It is up to you, you and only!
So tell us, what will it be?

Everyday is a new beginning
Full of chances
You choose every time again
Will I put my mask on
Or do I leave it in the corner?
Well maybe it’s time for you
For coming out?
To show the real you!
That is what the universe wants!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


Lieve, lieve mensen,

Ik heb deze tekst net op mijn reis van de ziel geschreven. Het pad waar mijn ziel naar toe wil lopen. Als een mediamiek persoon. Ik was nooit bewust van mijn paranormaliteit in mijn leven tot ongeveer acht maanden geleden, in 2017. Via een groot aantal levenservaringen (vraag me daar niet naar!!!) begon het zichzelf volledig te openbaren. Het was alsof een ‘tsunami’ van informatie naar mij toe kwam! Ik begon stemmen van verschillende zielen te horen, uit de zielenwereld. Maar ook soms van dieren en bomen. Het heeft me zo ver meegesleurd dat het me bijna “van mijn voeten afblies”! Ik dacht dat ik met zoveel levensproblemen te maken had dat ik ‘mezelf verloor’.
De meeste mensen begrepen deze reis, dit pad niet. En nog steeds niet! Het lijkt soms onwerkelijk dat ikzelf het zelfs niet begrijp! Bijna een jaar geleden begon ik mijn intuïtie te volgen, als de stem van mijn liefhebbende hart en ziel. In deze tijd heb ik geweldige mensen ontmoet (ja, dat heb ik gedaan!!!), kwam ik op verschillende interessante plaatsen, heb ik veel verschillende evenementen bijgewoond en nu (en ik voel me echt gelukkig en gezegend hierdoor!) ben ik op het Albert Findlay Institute in Stansted . De energie is prima en het voelt als ‘thuiskomen’. Mijn energie nam rechtstreeks toe op het moment dat ik hier aankwam. Het is echt een spirituele plek om te zijn! En tot dusverre heb ik prachtige, soortgelijke mensen ontmoet!

Omdat ik mijn hart en ziel volgde en mijn persoonlijkheid op één lijn lag met mijn ziel, voel ik me veel gelukkiger dan ooit tevoren! Ik ben zo blij vanwege de vele interessante en liefdevolle mensen die ik heb ontmoet, over alle zaken die ik tot nu toe heb geleerd (ik ben me ervan bewust dat het een levenslang proces is!) en dat ik in staat ben om te doen waarvan ik houd te doen!!! Zoals schrijven over Liefde, zaken van het hart en de ziel maar vooral vanwege de boodschappen die ik kan ontvangen en geven. In woorden maar ook aan mensen. Ik geef geen readings, ik heb een belofte gedaan aan mijn Nederlandse tutor, maar ze gebeuren de hele tijd! Het gebeurt gewoon en ik volg. Net zoals ik de hele tijd mijn hart en ziel volg. Ik voel zoveel opluchting dat ik kan doen waar ik blij van word, blij ben en het vooruitzicht om mensen te helpen, anderen, maakt me ook blij !!! Ik ben onderweg, ik ben op mijn pad en ik zal volgen, geleid door mijn intuïtie. Ik weet het, en ze blijven me vertellen, dat mijn toekomst helder is, vol van Liefde en Licht en dat ik het leven zal leven wat voor mij is bedoeld. Volgens de blauwdruk van mijn ziel. Hoe mooi kan dat zijn? Ik zet één stap tegelijk en het zal me leiden naar, ja hoe kan ik dat goed zeggen, om … mijn ziel te leven, zaden en bloemen van Liefde te verspreiden en het diepste gevoel te leven dat je je ooit kunt voorstellen. Dat is hoe het moet zijn!

B Engeltje (Irmgard)

“UIT DE KAST KOMEN”

Niet iedereen draagt ​​een masker
Maar de meeste mensen doen dit
Dat is heel jammer
Omdat…
Je verder gaat dan je echte jij
Je waarachtige innerlijke wezen
Het bewustzijn van je ziel
Je negeert de essentie
Van wie je eigenlijk bent!

Je moet jezelf handhaven
Wees bewust van het dragen
Van je masker de hele tijd
Je verwaarloost je ziel te leven!
De meest betrouwbare bron
Van wie je bent
Je leeft waarschijnlijk een leven
Wat niet bij je ziel past!

En vooral
Je leeft niet uit het hart!
Als zetel van je ziel
Zonder kennis
Van wie je eigenlijk bent
Dan zal je nooit kunnen zien
Om de echte jij te kennen
De echte jij met zijn kwaliteiten

Als het hart en de ziel
Zullen als spiegels van je wezen zijn
En laat je reflecteren op jezelf
Om je bewust te maken van het pad van de ziel
In dit bewustzijn
Kan je jezelf opnieuw ontdekken
Je authentieke jij. De echte jij
Is dat niet geweldig? Dat is waar het allemaal om gaat!

Zijn of niet Zijn???
Een geweldige belangrijke vraag
Vertel me, wil je Zijn?
Of niet te Zijn zoals het hoort te Zijn?
Het hangt allemaal van jou af!
Wil je je wezen, je ziel leven?
Of wil je niet je bron leven?
De essentie van wie je eigenlijk bent?
En blijf het masker dragen
Wat misschien niet meer bij jou past?

Wees op één lijn met je wezen!
Altijd en elke keer
Is dat te veel om te vragen?
Dat je in lijn bent met je ziel?
Het ego zegt, houd je masker op!
Het hart zegt, nou zet het af!
Welke beslissing zal je uiteindelijk nemen?
Het is aan jou, jij en alleen!
Dus vertel ons, wat zal het zijn?

Elke dag is een nieuw begin
Vol kansen
Je kiest elke keer opnieuw
Zal ik mijn masker opdoen?
Of laat ik het in de hoek?
Misschien is het tijd voor jou
Dat je “uit de kast komt”
Om de echte jij te laten zien!
Dat is wat het universum wil !!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)