The submission of life – De onderdanigheid aan het leven

You all ‘have to’ face one time or another
That live pulls you down
No matter that life hits you on a moment
In a way you never could ever imagine before
That, dear children, is not because we don’t like you
You as human beings living in the other dimension
But we, as the universe, know that all the life issues you dealt with
Were harsh, painful and sometimes it really hurts into the depth of your being
As we can say that all your lives have a purpose
A purpose of the soul. It is of great importance to evolve
Your earthly adaption in line with the blue print of the soul

Maybe you think you didn’t deserve all you were going through
In fact you didn’t but if we say this was all to make your soul evolve
Does that make sense to you? We were always there to comfort you
We do, we really do! Nevertheless there are some life issues you had to face
You have to deal with, but that is -as we can say this honestly-
To let your soul evolve in the Light and Love of our dimension
That your soul will be more aligned with the Light and Love of our world
That is what life is about, you know, nothing more nothing less
Perhaps this sounds odd, strange or unbelievable but this is the truth
This is the sustainable universal truth. We hereby want that to emphasize this
Despite of this your earthly lives are so worthy living!

We kindly ask you how difficult your life may or might be
Never, ever give up!!! Hold on, dear earthly sister or brother
Life is so worth living! Especially when you live your souls
That is the main reason the universe, our dimension, intended to give you birth (again)
To let your souls evolve, seen in the Light and Love of our dimension
Conforming the blueprint of your soul and be more aligned with our dimension
That’s is all what matters! Keep your heads up when live is harsh, painful or whatever
Gain the positivism back to live your souls
Don’t forget to ask our help when you need to
We are always there to comfort you, to cherish you and to make you feel good
Don’t hesitate to ask your universe, the many light beings what surrounds you,
for help

Life is about getting acquainted with your inner being, knowing the essence of who you are
To align up your personality, mind and ego with your heart and soul
So that you can live your souls as the most precious deeper inner you have
Therefore we kindly ask you to open your heart, as seat for your loving soul
Let the Love and Light in and evolve your souls to highest potential they have
Live all your natural born gifts as the most profound talents you have
To evolve your souls in line with the blueprint of the souls to serve the universe and others
That is what matters, that is all about! But before that you have to know yourself first!
Be aware of who you actually are. To know the essence of your loving being
And before you actually meet that point, you probably can live your soul
Life will you throw back on your feet and give you a mirror to face in
To make you conscious, in the reflection of what you see, of yourself

This process takes a while, measured in earthly time. But we kindly ask you
To surrender in full awareness to this process
Don’t be knocked down, don’t feel lost, don’t be drowned in your life matters!
Submit yourself to life!!! Accept what you are dealing with or have dealt with
Life has not to be lived to knock you down, to give you a harsh time or make it awful for you
All the life issues you faced, all the pains you got through, all what you had suffered
Is to make you stronger, to adapt you to the path of your soul
Nothing more nothing less! It is not about you deserved it. No way you deserved this!!! Not at all
But these issues had to be lived, these pains had to be felt, you had to deal with these sorrows
Only to let your souls learn. It is not about your adaption! It is all about your souls!!!
As they are the existence of your being. The reason you are alive. The truth of being on earth

As in reflection of what we said we kindly want you to ask
Submit you to life, go with the flow, don’t fight against your path
Take your pains, live your struggles, as you all have these in the past, now or then
Surrender yourself completely to your earthly lives to make your souls evolve
Open your heart, let the Love and the Light in, drain you in this Love and Light
See, accept and live your soul conform the blueprint of your soul
Live your natural born gifts, talents and be the Light and Love as you’re meant to be
Always. That is what we wanted to say. Submit, adapt and let go. Go with the life flow!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


DE  ONDERDANIGHEID AAN HET LEVEN

Jullie ‘moeten’ allemaal één of een andere keer onder ogen zien
Dat leven je naar beneden trekt
Het maakt niet uit dat het leven je op een moment raakt
Op een manier die je nooit eerder zou kunnen voorstellen
Dat, lieve kinderen, is niet omdat we je niet mogen
Jullie als menselijke wezens die in de andere dimensie leven
Maar wij, als het universum, weten dat alle levensproblemen waarmee je te maken kreeg
Waren hard, pijnlijk en soms doet het tot in de diepte van je wezen pijn
Zoals we kunnen zeggen dat al je levens een doel hebben
Een doel van de ziel. Het is van groot belang om te evolueren
Je aardse aanpassing in lijn met de blauwdruk van de ziel

Misschien denk je dat je niet alles hebt verdiend waar je doorheen ging
Eigenlijk niet, maar als we zeggen dat dit alles was om je ziel te laten evolueren
Is dat logisch voor jou? We waren er altijd om je te troosten
We doen, we doen het echt! Toch zijn er enkele levensproblemen waar je mee te maken krijgt
Je moet ermee omgaan, maar dat is -zoals we eerlijk kunnen zeggen-
Om je ziel te laten evolueren in het Licht en de Liefde van onze dimensie
Dat je ziel meer in lijn zal zijn met het Licht en de Liefde van onze wereld
Dat is waar het leven om draait, weet je, niets meer en niets minder
Misschien klinkt dit eigenaardig, vreemd of ongelofelijk, maar dit is de waarheid
Dit is de duurzame universele waarheid. Wij willen hierbij dat dit wordt benadrukt
Desondanks zijn jullie aardse levens zo waard te leven!

We vragen je vriendelijk hoe moeilijk jullie leven is of zou kunnen zijn
Geef nooit op!!! Wacht even, lieve aardse zuster of broeder
Het leven is zo de moeite waard om te leven! Vooral als je je ziel leeft!!!
Dat is de belangrijkste reden waarom het universum, onze dimensie, van plan was om je (opnieuw) geboren te laten worden
Om jullie zielen te laten evolueren, gezien in het Licht en de Liefde van onze dimensie
Conform de blauwdruk van jullie ziel en meer in lijn met onze dimensie te zijn
Dat is alles wat ertoe doet! Houd je hoofd koel wanneer het leven hard, pijnlijk of wat dan ook is
Krijg het positivisme terug om je ziel te leven!
Vergeet niet om onze hulp te vragen wanneer dat nodig is
We zijn er altijd om je te troosten, om je te koesteren en om je goed te laten voelen
Aarzel niet om je universum, de vele lichtwezens om je heen, om hulp te vragen

Het leven gaat over om je kennis met je innerlijke wezen te laten maken, de essentie kennen van wie je bent
Om je persoonlijkheid, geest en ego op één lijn te brengen met je hart en ziel
Zodat je je ziel kunt leven als het kostbaarste diepere innerlijke dat je hebt
Daarom vragen we je vriendelijk om je hart te openen, als zetel voor je liefhebbende ziel
Laat de Liefde en het Licht binnen en evolueer je zielen naar het hoogste potentieel dat ze hebben
Leef al je natuurlijke aangeboren gaven als de meest diepgaande talenten die je hebt
Om jullie zielen te ontwikkelen in overeenstemming met de blauwdruk van de zielen om het universum en anderen te dienen
Dat is waar het om gaat, dat is alles! Maar daarvoor moet je jezelf eerst kennen!
Wees je bewust van wie je werkelijk bent. Ken de essentie van je liefhebbende wezen
En voordat je dat punt echt ontmoet, kun je waarschijnlijk je ziel leven
Het leven zal je terug op je voeten werpen en je een spiegel geven om naar binnen te kijken
Om je bewust te maken, in de reflectie van wat je ziet, van jezelf

Dit proces duurt een tijdje, gemeten in aardse tijd. Maar we vragen je vriendelijk
Om volledig bewust van dit proces te zijn
Laat je niet omwerpen, voel je niet verloren, verdrink je niet in je leven!
Onderwerp jezelf aan het leven !!! Accepteer waar je mee te maken hebt of mee te maken hebt gehad
Het leven moet niet geleefd worden om je neer te halen, om je een moeilijke tijd te geven of het vreselijk voor je te maken
Alle levensproblemen waar je mee te maken kreeg, alle pijn die je door hebt gemaakt, alles wat je hebt geleden
Is om je sterker te maken, om je aan te passen aan het pad van je ziel
Niets meer, niets minder! Het gaat er niet om dat je het verdiend hebt. Je hebt dit zeker niet verdiend!!! Helemaal niet
Maar deze kwesties moesten worden geleefd, deze pijnen moesten worden gevoeld, je moest omgaan met deze zorgen
Alleen om je ziel te laten leren. Het gaat niet om je aanpassing! Het draait allemaal om je ziel!!!
Omdat ze het bestaan van je wezen zijn. De reden dat je leeft. De waarheid van het Zijn op aarde

Zoals in de reflectie van wat we hebben gezegd, willen we je vriendelijk vragen
Geef je over aan het leven, ga mee met de stroom, vecht niet tegen je pad
Neem je pijnen, leef je worstelingen, zoals jullie allemaal in het verleden gehad hebben, nu en dan
Geef jullie volledig over aan jullie aardse leven om jullie zielen te laten evolueren
Open je hart, laat de Liefde en het Licht binnen, put je in deze Liefde en Licht
Zie, accepteer en leef je ziel conform de blauwdruk van je ziel
Leef je natuurlijk aangeboren gaven, talenten en wees het Licht en de Liefde zoals je hoort te zijn
Altijd. Dat is wat we wilden zeggen. Geef over, pas aan en laat los. Ga met de levensstroom mee!!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)