Surrender to your soul path – Geef je over aan je zielspad

Dear you,

I received this morning this text below and when I received these beautiful words I thought of some beautiful people I met at the medium course last week. I felt these words are meant for them too…

Love, B Engeltje (Irmgard)


Finding your path
Is most truthful recognition of you inner being
The essence of who you truly are: the soul
When you are heading for this path of the soul
And you are once touched by the universe
To awaken, recognize and follow your soul path
There will be no way back!

As you heart will be sparkled, glowing and
It’s radiance of lighting will be increased
When you once felt this in your chest
Or you felt the shiver of Light and Love
In your entire body you never, never will be back
To the person you was before. To the life you had before!

In the acceptance, pure, and complete surrendering
To this awareness, to this knowledge
You will able to live the true you
The YOU how you’re meant to be from the start
When you came from energetical stardust
With a blueprint of your soul into the dust. The earthly world

Isn’t that amazing, dear children, that you came from stardust
With a pure soul, full of Light you find the sparkle within
The lightning in the depth of your being to shine?
You never thought about that but now you’re, isn’t it?
Well, let the touch of Love and Light enhance your path
So that you are able to continue the journey of Love and Light

It is meant to be that a soul shines in the Light and Love, always!
Never forget that when you have any doubts, fears or anxiety
About whether you walk your true path, the path the soul wants you to walk
You must not doubt, dear child, child of Light and Love
You only have to FEEL!!! Feel what is meant to be. Feel with your heart and soul
They know the answer!

They will lead you, so as the universe does, through your process
Of doubts and fears and will accompany you
On the path your soul wants you to walk
Be aware we will never leave you behind, we are always there to help
It is planned that you live your life in the Light and the Love of our dimension
The best you could ever do, is to realize that THIS is the path in life for you!

Be a pioneer on your path! Surrender and go with the flow!
Wherever it will take you, lead you and even if the destination is unknown
Learn, discover and be as ‘greedy’ as you can when it is about knowledge
All the things, matters and ins and outs you have to know. Gather knowledge
Don’t be afraid anymore! Accept what is coming in great surrender
And let no one, anybody or another being distract you from your true path!

SPARKLE, SHINE AND GLOW!!! Be the great Light you’re meant to be!!!
Shine your bright inner Light on others so they can discover their own Light
Spread all the Love you have, sow it and make sure others accept your (flowers of) Love
As we repeat on saying LOVE IS ALL THERE IS!!! Live the Love, sow Leave and harvest Love!!!
Give your souls its Love, it deserves, the space to evolve and
Share your personality and adaption behind the soul in order to live the fullest potential of your being: your beloved, profound, pure and loving soul!!!

Written down in Love, for the Love and with Love by B Engeltje (Irmgard)


Lieve jij,

Ik ontving vanmorgen deze tekst hieronder en toen ik deze mooie woorden ontving, dacht ik aan sommige mensen op de cursus mediumschap die ik afgelopen week gevolgd heb. Ik voelde dat deze woorden ook voor hen bedoeld zijn…

Liefs, Irmgard

GEEF JE OVER AAN JE ZIELSPAD

Je pad vinden
Is de meest waarachtige erkenning van je innerlijke wezen
De essentie van wie je echt bent: de ziel
Wanneer je op weg bent naar dit pad van de ziel
En je bent eenmaal geraakt door het universum
Om je zielenpad te ontwaken, te herkennen en te volgen
Is er geen weg terug!

Zoals je hart zal schitteren, gloeien en
De uitstraling van de verlichting zal worden vergroot
Wanneer je dit ooit in je borstkas voelde
Of je voelde de rilling van Licht en Liefde
In je hele lichaam zal je nooit, nooit meer terug willen
Naar de persoon die je eerder was. Naar het leven dat je eerder had!

In de acceptatie, pure en volledige overgave
Aan dit bewustzijn, aan deze kennis
Zal je in staat zijn om de ware jij te leven
De JIJ hoe je vanaf het begin bedoeld bent
Toen je uit energetisch sterrenstof kwam
Met een blauwdruk van je ziel in de stof. De aardse wereld

Is dat niet geweldig, lieve kinderen, dat je uit sterrenstof kwam
Met een zuivere ziel, vol van Licht om de sprankeling binnenin te vinden
De flits in de diepte van je wezen om te schijnen?
Daar heb je nooit over nagedacht, maar nu doe je dat, toch?
Welnu, laat de aanraking van Liefde en Licht je pad verbeteren
Zodat je in staat bent om de reis van Liefde en Licht voort te zetten

Het is de bedoeling dat een ziel altijd in het Licht en de Liefde schijnt!
Vergeet dat nooit als je twijfels, angsten of ongerustheid hebt
Over of je je ware pad bewandelt, het pad dat de ziel wil dat je loopt
Je moet niet twijfelen, lieve kind, kind van Licht en Liefde
Je hoeft je alleen maar te VOELEN !!! Voel wat is bedoeld. Voel met je hart en ziel
Ze kennen het antwoord!

Ze zullen je leiden, evenals het universum, door je proces
Van twijfels en angsten en zal je vergezellen
Op het pad je ziel wil dat je loopt
Wees je ervan bewust dat we je nooit achter laten, we zijn er altijd om te helpen
Het is de bedoeling dat je je leven leidt in het Licht en de Liefde van onze dimensie
Het beste wat je ooit zou kunnen doen, is je realiseren dat DIT voor jou het pad in het leven is!

Wees een pionier op je pad! Geef je over en ga mee met de stroom
Waar je ook naartoe gaat, leid je en zelfs als de bestemming onbekend is
Leer, ontdek en wees zo ‘hebzuchtig’ als je kunt als het om kennis gaat
Alle dingen, zaken en ins en outs die je moet weten. Verzamel kennis
Wees niet bang meer! Accepteer wat er komt in grote overgave
En laat niemand, iemand of een ander wezen je afleiden van je ware pad!

SPARKLE, SHINE AND GLOW !!! Wees het grote Licht dat je hoort te zijn!!!
Schijn je heldere innerlijke licht op anderen zodat ze hun eigen licht kunnen ontdekken!!!
Verspreid alle Liefde die je hebt, zaai het en zorg ervoor dat anderen je (bloemen van) Liefde accepteren
Zoals we herhalen te zeggen LIEFDE IS ALLES IS ER!!! Leef de Liefde, zaai Liefde en oogst Liefde!!!
Geef je ziel zijn Liefde die het verdient, de ruimte om te evolueren en
Schaar je persoonlijkheid en je aanpassing achter de ziel om het volledige potentieel van je wezen te leven: je geliefde, diepgaande, zuivere en liefhebbende ziel !!!

Opgeschreven in Liefde, voor de Liefde en met Liefde door B Engeltje (Irmgard)