The teachings of life / De leer van het leven

Ask yourself whether you are here on earth for fun
Or are you here to grow, develop and evolve?
When you think earth is a huge playground
And you can always be ‘a big child’ to play
Than we say you miss the point of life
The essence of living!
Life is not just about playing and fooling around, you know
It is about to search, to adapt to and to live your soul

When will you grow up? And see that life is more
Than fulfilling your (material) needs?
Life is far more than that, as we could say
Life is too become the best version of yourself
With your earthly adaption and your loving soul
When your adaption doesn’t work for your soul
It will be very difficult to live the reason we gave birth to you
And that is to achieve the highest potential of yourself
By living your purpose of your loving soul!

If you deny or lack to live your soul at all
Well you could be happy, this is for sure
But there will be always a voice inside you
What will be nagging and make you feel
You miss something essential in your life
Probably when you forget, deny or just don’t want to
Go soul searching and you will, dare or do not want to reflect on yourself
That we can say you miss a great opportunity of knowing
To be aware of your true self. The essence of who you are!!!

If you keep on going, you try to maintain your ‘status’ in life
Continuing your daily struggle with life
Or hold on the rat race you’re in
You will never be able to reflect on yourself
And that is, dear children, the most existential part of living your soul
Try to feel, feel deeply inside what your heart and soul want you to tell
Listen carefully to your inner voice, called the intuition
This is your truth, the voice, your guidance in life
If you are willing and ready for to listen to this profound loving voice

We try to move you all to living your souls and its purpose
Because we know, we are convinced, that this will make you so much happier
As happiness and the Love this will give to you
Will be as nourishment for your loving soul
When your inner being, the soul, the source of who you are
Is fed, take care for properly and is loved the soul will light up (more)
So that you will radiate your inner Light the more and the more
Isn’t that great, that your inner Lights will shine more brightly
When you live your soul? The way that is meant to be…

We realize that we often repeat and say the same to you
But how many, of you earthly brothers and sisters, actually do live their soul purpose?
Do you as we may ask this friendly? Probably not we suggest
And that is the exact reason we come back telling you this. Over and over again
How many of you do realize that living your soul is the most essential
Universal truth there is? That your soul needs to evolve in the Light and Love of our dimension?
Be honest. Did you know this? Well, if you do, congratulations!
You live your most true you. Your authentic you. We compliment you with that!

Life is not about having fun, achieve great accomplishments, status, having power and so on
It is all about sharing your adaption, your earthly body, behind the soul!
So that they can work together to maintain the greatest achievement for your soul
To live the highest potential, with your talents, gifts and capabilities, of your inner source
That your adaption is aligned up with your soul on the highest level to live the most truthful you ever known
That is the universal truth. But also your truth when you start listening, on a adequate way, to your inner voice
Don’t be so ‘stubborn’ anymore, if you was, surrender yourself to your intuition
Who keeps you telling, nagging and gives you the feeling that you miss something in your actual life

It is never too late! You are never to old!!!
Every day you can make a decision. To decide to start over!
Hand your insecurities, your sorrows, worries and fears over to us!
To your loving universe of Light and Love! We manage to deal with these earthly matters
We will help you. Be there. Please rely on us and make us aware whereby we can assist you
You never walk alone on your path, you know!!! You just have to realize that!
We are there. Always! With Love! With our (sparkles of Light)! With our help and advice
Be aware! Be conscious! Be mindful! Live in the now and feel, start feeling what is best for YOU!
What is best for your soul! To reach out for the stars and be, live and rely on
The most truthful essence of who you actually are: THE SOUL!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


DE LEER VAN HET LEVEN

Vraag jezelf af of je hier op aarde bent voor de lol
Of ben je hier om te groeien, te ontwikkelen en te evolueren?
Als je denkt dat de aarde een enorme speeltuin is
En je altijd een ‘groot kind’ kunt zijn om te spelen
Dan zeggen we dat je het punt van het leven mist
De essentie van leven!
Het leven draait niet alleen om spelen en de gelegenheid voorbij laten gaan, weet je
Het gaat over zoeken, zich aanpassen aan en je ziel leven

Wanneer word je volwassen? En zie dat het leven meer is
Dan voldoen aan je (materiële) behoeften?
Het leven is veel meer dan dat, zoals we zouden kunnen zeggen
Het leven is de beste versie van jezelf worden
Met je aardse aanpassing en je liefhebbende ziel
Wanneer je aanpassing niet werkt voor je ziel
Zal het heel moeilijk zijn om te leven met de reden waarom we je het leven hebben gegeven
En dat is om het hoogste potentieel van jezelf te bereiken
Door je doel van je liefhebbende ziel te leven!

Als je ontkent of het ontbreekt om je ziel helemaal te leven
Nou, je zou gelukkig kunnen zijn, dit is zeker
Maar er zal altijd een stem in je zijn
Wat zal zeuren en je laat voelen
Je iets dat essentieel is in je leven mist
Waarschijnlijk wanneer je het vergeet, ontkent of gewoon niet wilt
Ga op zoek naar ziel en je vergeet, durft of wil niet over jezelf nadenken
Dat we je kunnen zeggen dat je een geweldige kans om te weten mist
Om bewust zijn van je ware zelf. De essentie van wie je bent!!!

Als je blijft doorgaan, je ‘status’ in het leven probeert te behouden
Je dagelijkse strijd met het leven voortzet
Of vasthoudt aan de ratrace waaraan je meedoet
Zal je nooit in staat zijn om over jezelf te reflecteren
En dat is, lieve kinderen, het meest existentiële deel van het leven van je ziel
Probeer te voelen, voel diep in wat je hart en ziel je willen vertellen
Luister goed naar je innerlijke stem, genaamd de intuïtie
Dit is jouw waarheid, de stem, jouw leiding in het leven
Als je bereid en klaar bent om naar deze diepe liefhebbende stem te luisteren

We proberen jullie allemaal te bewegen om je ziel en doel te leven
Omdat we weten, we zijn ervan overtuigd, dat dit je zoveel gelukkiger zal maken
Omdat geluk en Liefde je dit zal geven
Zal als voeding zijn voor je liefhebbende ziel
Wanneer je innerlijk wezen, de ziel, de bron van wie je bent
Wordt gevoed, goed voor zorgt en geliefd is, zal de ziel (meer) oplichten
Zodat je je innerlijke Licht des te meer en meer zult uitstralen
Is dat niet geweldig, dat je innerlijke Licht, helderder zal schijnen
Wanneer leef jij je ziel? Op de manier waarop het bedoeld is …

We beseffen dat we vaak herhalen en hetzelfde tegen je zeggen
Maar hoeveel van jullie, aardse broeders en zusters, leven inderdaad hun zielsdoel?
Doe je, als we dit vriendelijk mogen vragen? Waarschijnlijk niet, veronderstellen we
En dat is precies de reden dat we terugkomen om dit te vertellen. Opnieuw en opnieuw
Hoevelen van jullie beseffen dat het leven van je ziel is de meest essentiële
Universele waarheid die er is? Dat je ziel moet evolueren in het Licht en de Liefde van onze dimensie?
Wees eerlijk. Wist jij dit? Nou, als je doet, gefeliciteerd!
Je leeft je meest ware jij. Je authentieke jij. Daar complimenteren we je mee!

Het leven gaat niet over het hebben van plezier, het bereiken van grote prestaties, status, macht hebben, enzovoort
Het gaat allemaal om het scharen van je aanpassing, je aardse lichaam, achter de ziel!
Zodat ze samen kunnen werken om de grootste prestatie voor je ziel te handhaven
Om het hoogste potentieel te leven, met je talenten, gaven en capaciteiten, van je innerlijke bron
Dat je aanpassing is afgestemd op je ziel op het hoogste niveau om de meest waarheidsgetrouwe jij te leven die je ooit hebt gekend
Dat is de universele waarheid. Maar ook jouw waarheid wanneer je, op een adequate manier, naar je innerlijke stem begint te luisteren
Wees niet meer zo ‘koppig’, als je was, geef je over aan je intuïtie
Wie je blijft vertellen, zeuren en je het gevoel geeft dat je in je huidige leven iets mist

Het is nooit te laat! Je bent nooit te oud!!!
Elke dag kan je een beslissing nemen. Om te besluiten om opnieuw te beginnen!
Geef je onzekerheden, je verdriet, zorgen en angsten over aan ons!
Aan je liefhebbende universum van Licht en Liefde! We slagen erin om met deze aardse zaken om te gaan
Wij zullen je helpen. Zijn er. Vertrouw op ons en maak ons duidelijk waarbij je kunnen helpen
Je loopt nooit alleen op je pad, weet je !!! Dat moet je je gewoon realiseren!
Wij zijn daar. Altijd! Met liefde! Met onze (sprankeling van Licht)! Met onze hulp en advies
Let op! Wees bewust! Wees bedachtzaam! Leef in het nu en voel, begin te voelen wat het beste voor JOU is!
Wat het beste voor je ziel is! Om uit te reiken naar de sterren en te leven, te vertrouwen op de meest waarachtige essentie van wie je werkelijk bent: DE ZIEL !!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)