The direction of Love / De weg van de Liefde

THE DIRECTION OF LOVE

When destiny is calling
Your life-purpose
Never ignore the signs
To follow your path of the soul
Surrender in stillness
In great acceptance
What is laying ahead for you

Never hesitate
To follow your direction
Even when you have to leave
Your comfort zone
The place where you feel safe
Where your roots belong
And what you ever have known

The purpose of the soul
Is far more persistent
Than you ever have imagined
When Love is also involved
Don’t be afraid, you won’t lose control!
What is meant to be, is meant to be
Always. Just follow the path!

The path of the soul
The longing of the heart
Where does your heart want to go to
Tell us, dear child of Love and Light
Give us the clou where your heart belongs
We want to bring you there
Don’t think, or be out of balance

The heart knows where to go!
Your heart feels this is true Love or not
Surrender to your heart and soul
Don’t reason anymore! Just FEEL
Feel with your heart. Feel in your heart
Why is it bouncing? Why is it out of control?
Feel why. Accept and surrender to your feelings

Don’t deny your feelings!
Because you are afraid! Or scared
Anxiety won’t connect loving hearts together
Love will connect loving hearts. Always!!!
It always does, when you allow to
Hearts have to be opened
Love, deep profound Love always has to be lived!!!

Especially when it is universally planned
You know that. But does the other involved know that?
We doubt that. We will make him notice
We will try everything to make him aware
Of the feelings he experiences
Because this is new. Unexpected and unfolded yet
This is life. Life goes on

The main question is
Does Love always has to be lived?
We say as it universally meant to be, YES!
Your heart is your guide
Follow the guide, take the route
Never hesitate when Love is so profound
To take the right turn. Take the right turn! Always!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


DE WEG VAN DE LIEFDE

Wanneer je ‘lotsbestemming’ roept
Je levensdoel
Negeer nooit de tekens
Om je pad van de ziel te volgen
Geef je over in stilte
In grote acceptatie
Wat er voor je op de planning staat

Twijfel nooit
Om je richting te volgen
Zelfs als je jouw comfortzone
Moet verlaten
De plek waar je je veilig voelt
Waar je roots horen
En wat je ooit hebt gekend

Het doel van de ziel
Is veel meer volhardend
Dan je ooit hebt voorgesteld
Wanneer Liefde ook betrokken is
Wees dan niet bang, je zult de controle niet verliezen!
Wat is bedoeld is te zijn
Altijd. Volg gewoon het pad!

Het pad van de ziel
Het verlangen van het hart
Waar wil je hart naar toe?
Vertel ons, lief kind van Liefde en Licht
Geef ons de clou waar je hart hoort
We willen je daarheen brengen
Denk niet, of ben uit balans

Het hart weet waarheen te gaan!
Je hart voelt dat dit ware Liefde is of niet
Geef je over aan je hart en ziel
Redeneer niet meer! Voel gewoon
Voel met je hart. Voel in je hart
Waarom stuitert het? Waarom is het uit balans?
Voel waarom. Accepteer en geef je over aan je gevoelens

Ontken je gevoelens niet!
Omdat je bang bent! Of angstig
Angst zal liefdevolle harten niet met elkaar verbinden
Liefde zal een liefhebbend hart met elkaar verbinden. Altijd!!!
Dat doet het altijd, als je dat toestaat
Harten moeten worden geopend
Liefde, diepe diepgaande Liefde moet altijd geleefd worden!!!

Vooral als het universeel gepland is
Dat weet je. Maar weet de andere betrokkene dat?
We betwijfelen dat. We zullen hem laten opmerken
We zullen alles proberen om hem bewust te maken
Van de gevoelens die hij ervaart
Omdat dit nieuw is. Onverwacht en niet ontvouwd tot nu toe
Dit is het leven! Het leven gaat door

De belangrijkste vraag is
Moet Liefde altijd geleefd worden?
We zeggen dat als het universeel bedoeld is, JA!
Je hart is je gids!!!
Volg de gids, neem de route
Nooit aarzelen wanneer Liefde zo diep is
Om de juiste afslag te nemen. Neem de juiste afslag! Altijd!

Geschreven in liefde, met liefde en voor de liefde door B Engeltje (Irmgard)