Be our guest in the world of wonders!!! / Wees onze gast in de wereld van wonderen!!!

Life is limitless!
Life is beyond borders
Your living souls are infinite
Divine creatures of energy
Energetically seen the best
Invention ever
Heavenly made
‘Designed’ to live for eternity

Souls can never be restricted
Souls want to be lived
Evolve in the Light and Love
Of the other dimension
We are not far away!
We exist just in, around
And between you all
All souls, earthly or ‘heavenly’
Are energetically connected

We see you, we feel you, sense you!
Among all those others
Be aware of our existence
We are there all the time
Why can’t you see us?
Why can’t you hear us?
Just a few of you are able to
As we do our best!
Every earthly day again!

Why are you (almost) all
So disconnected?
With your earthly bodies
You’re are not aligned
With your own Love and Light
What is hidden in you
In your precious inner beings
Your divinely made souls!

Tell us why do you keep us at distance?
Speak up and inform us
About the reason you are not
Connected with yourself, with others
With the other dimension. The universe. Us!
We cannot understand why you don’t matter
That you are so disconnected
Not only with your souls
But almost with every other soul

Explain us the reason
Why you don’t live your souls!
With the mind you can’t sense us!
Only with an open heart and soul
As all the Love inside you
Is laying in your heart and soul
If you don’t live your souls
You don’t live your divine Love!
You don’t live your divine Light!

Keep an open mind!!!
Invite us in your worlds
We want to be a part of that too
As we are heading for the fourth dimension
We will be connected far more than now
We already proclaimed that
It is never too early to begin, to start
To make a profound connection with us
As we are longing to have

Please, live your hearts and souls!
Try to align your personality
Behind your souls
With their divine tasks
It’s never too late to start over
To follow the path of your souls
Listen carefully, listen deeply
To what we want to say to you
As we are all connected
We are also connected with you!

Don’t lose yourself completely
Into an earthly world what
Doesn’t suit your souls (no longer)
Chose! Chose wise!
Do you live your ego? Your mind?
Or do you live your heart?
With all its positivity
So that you can align up with our intensity
As we resonate on a higher frequency!

Align up! Align up!
To your souls. Your souls of eternity!
Align up! Align up!
To your earthly bodies
Align up! Align up!
To our dimension of wonders
See the magic in our universe
See the magic in whatever you do!

Alignment is the key word!
The word of GREAT
Of great universal magic
When your souls are aligned up
You can hear us! Definitely!
You can sense us! Definitely!
Maybe you can see us! That would be great
What a world of wonders
Welcome to the wonder world of the universe!

Be our guest!!!
You are all invited to visit us!!!
We will be the best host ever!!!
Make the step! Do the move!
Dare to set footsteps in our world
The dimension of Light and Love
Can we expect you (soon)?
Tell us! We are always ready
Always anxious to meet you
And try to make you as happy as possible!

Just believe! Just believe! Just BELIEVE!!!

Written down in Love, with Love and for the Love of B Engeltje


WEES ONZE GAST IN DE WERELD VAN WONDEREN!!!

Het leven is eindeloos!
Het leven is buiten de grenzen
Jullie levende zielen zijn oneindig
Goddelijke wezens van energie
Energetisch gezien de beste
Uitvinding ooit
Hemels gemaakt
‘Ontworpen’ om eeuwig te leven

Zielen kunnen nooit worden beperkt
Zielen willen geleefd worden
Evolueren in het Licht en de Liefde
Van de andere dimensie
We zijn niet ver weg!
We bestaan ​​net in, rond
En tussen jullie allemaal
Alle zielen, aards of ‘hemels’
Zijn energetisch verbonden

We zien jullie, we voelen jullie, voelen jullie aan!
Te midden van al die anderen
Wees jullie bewust van ons bestaan
We zijn er de hele tijd
Waarom zien jullie ons niet?
Waarom kunnen jullie ons niet horen?
Slechts enkelen van jullie zijn in staat
Terwijl we ons best doen!
Elke aardse dag opnieuw!

Waarom zijn jullie (bijna) allemaal
Zo losgekoppeld?
Met jullie aardse lichamen
Jullie zijn niet afgestemd
Met je eigen Liefde en Licht
Wat verborgen is in jou
In jullie kostbare innerlijke wezens
Jullie Goddelijke gemaakte zielen!

Vertel ons waarom houden jullie ons op afstand?
Zeg het en informeer ons
Over de reden waarom jullie niet zijn
Verbonden met jullie zelf, met anderen
Met de andere dimensie. Het universum. Ons!
We kunnen niet begrijpen waarom jullie er niet om geven
Dat jullie zo zijn losgekoppeld
Niet alleen met jullie zielen
Maar bijna met elke andere ziel

Leg ons de reden uit
Waarom leven jullie je zielen niet!
Met de geest kunnen jullie ons niet voelen!
Alleen met een open hart en ziel
Aangezien alle Liefde in jou
In je hart en ziel ligt
Als jullie niet jullie zielen leven
Leven jullie niet jullie Goddelijke liefde!
Leven jullie niet jullie Goddelijke Licht niet!

Houd een open mind !!!
Nodig ons uit in jullie werelden
Wij willen daar ook deel van uitmaken
Als we op weg zijn naar de vierde dimensie
Zullen we veel meer verbonden zijn dan nu
Dat hebben we al verkondigd
Het is nooit te vroeg om te beginnen, om te starten
Om een ​​diepgaande connectie met ons te maken
Aangezien we verlangen deze te hebben

Alstublieft, leef jullie harten en zielen!
Probeer jullie persoonlijkheid op één lijn te brengen
Achter jullie zielen
Met hun Goddelijke taken
Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen
Om het pad van jullie zielen te volgen
Luister aandachtig, luister diep
Wat we tegen jullie willen zeggen
Omdat we allemaal verbonden zijn
We zijn ook met jou verbonden!

Verlies jezelf niet helemaal
In een aardse wereld die
Niet bij jullie zielen past (niet langer)
Kies! Kies verstandig!
Leef je jouw ego? Je geest?
Of leef je je hart?
Met al zijn positiviteit
Zodat jullie jullie zelf kunnen aanpassen aan onze intensiteit
Aangezien we op een hogere frequentie resoneren!

Lijn uit! Lijn uit!
Naar jullie zielen. Je zielen van de eeuwigheid!
Lijn uit! Lijn uit!
Naar je aardse lichamen
Lijn uit! Lijn uit!
Naar onze dimensie van wonderen
Zie de magie in ons universum
Zie de magie in wat je ook doet!

Afstemming is het sleutelwoord!
Het woord van aanzienlijke
Van geweldige universele magie
Wanneer je zielen op een lijn liggen
Kunnen jullie ons horen! Definitief!
Kunnen jullie ons voelen! Definitief!
Misschien kunnen jullie ons zien! Dat zou geweldig zijn
Wat een wereld van wonderen
Welkom in de wondere wereld van het universum!

Wees onze gast!!!
Jullie zijn allemaal uitgenodigd om ons te bezoeken!!!
We zullen de beste gastheer ooit zijn!!!
Maak de stap! Doe de zet!
Durf voetstappen in onze wereld te zetten
De dimensie van Licht en Liefde
Kunnen we jullie (binnenkort) verwachten?
Vertel ons! We zijn altijd klaar
Altijd benieuwd om jullie te ontmoeten
En proberen jullie zo gelukkig mogelijk te maken!

Geloof gewoon! Geloof gewoon! Geloof gewoon!!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde van B Engeltje