Step by step / Stap voor stap

When you have dreams
And you want to chase them
As fast as you can
In the rush you ever lived
Called the earthly rat race
We can say to you
Take it easy!
Slow down a bit!!!
This is not how we want it. Foresee it!

As Rome is not build on one day!
You could walk your process too
Step by step. One step at the time!
As it is meant to be
If you are focused by the heart and soul
With the right intention
We will give you time enough
To fulfil your dreams! And your needs!

Never forget that
If you walk on the path your soul wants to
We are very keen on helping you
To make your dreams come true
To make them reality!
We take you by the hand, our hands
And lead you to your goal
To your life purpose!

Let us take you by the hand!
If you rush too hard we cannot
We are not able to hold hands
Because that is not our plan
The universal plan
Universal soul plans take time
To realize them and there is NO RUSH needed!
It is your mind who wants the rush! Not us

Step back in your process and realize
Be objective and see with an open eye
A clear vision, in reflection on yourself
And on your path, the path of your divine soul
What will be the next step, the next move
Rely on yourself! On your inner knowing
The intuition as lead for your goal
The goals in life. The goals of your soul
Never hesitate to make the next step

When fears are coming in you overrule
Your precious heart and soul
That is not what we want, what we desire
As your universe! We want you to live
To live your talents and dreams!!!
Your qualities and divine capacities
Never hold back, never fear! Just GO ON!!!
When things become difficult or harsh
Even walking on your soul path
Life can be difficult sometime!

We didn’t say, we never say that!
That life is easy. That life would be great
All the time. Your earthly existence
On the contrary!
We never promised you a rose garden
Even a rose garden is full of thorns
And full of unexpected turns and passing throughs!
Surrender to life! Always on your path
As surrendering will keep you going
Will keep you moving on your path

When things becomes real burdens
We kindly ask you, we insist don’t quit!!!
In the universe we do
Not know anything like quitting
Giving up. We always move on
Energetically seen
We kindly ask you to realize
That life is about evolving your beautiful souls
Never more or never less
When you keep this truth in your hearts and souls
You always know the way. Know the path

Step by step!
Surrender!
Be objective!
In awareness!
Take things not for granted!
Don’t hold back forever!
Walk that path!
Be submissive to life!
Live your heart and souls!

Written down in Love, with Love and for the Love, by B Engeltje (Irmgard)


STAP VOOR STAP

Wanneer je dromen hebt
En je wilt ze najagen
Zo snel als je kan
In de haast die je ooit hebt geleefd
Genaamd de aardse rat race
Kunnen we tegen je zeggen
Doe het rustig aan!
Vertraag een beetje!!!
Dit is niet hoe we het willen. Voorzie het!

Omdat Rome niet op één dag is gebouwd!
Zou je ook je proces kunnen volgen
Stap voor stap. Eén stap tegelijk!
Zoals het hoort te zijn
Als je gefocust bent door het hart en de ziel
Met de juiste intentie
Zullen we je genoeg tijd geven
Om je dromen te vervullen! En je behoeften!

Vergeet dat nooit
Als je op het pad loopt dat je ziel wil
We helpen je graag
Om je dromen waar te maken
Om ze werkelijkheid te maken!
We nemen je bij de hand, onze handen
En leiden je naar je doel
Naar je levensdoel!

Laten we je bij de hand nemen!
Als je te hard rent, kunnen we dat niet
We kunnen geen hand vasthouden
Omdat dat niet ons plan is
Het universele plan
Universele zielsplannen kosten tijd
Om ze te realiseren en er is GEEN RUSH nodig!
Het is jouw geest die de haast wil! Niet Wij

Stap terug in je proces en realiseer je
Wees objectief en kijk met een open oog
Een duidelijke visie, in reflectie op jezelf
En op je pad, het pad van je Goddelijke ziel
Wat zal de volgende stap zijn, de volgende zet
Vertrouw op jezelf! Op je innerlijk weten
De intuïtie als leidraad voor je doel
De doelen in het leven. De doelen van je ziel
Aarzel nooit om de volgende stap te zetten

Wanneer angsten binnen in je komen
Je kostbare hart en ziel te overrulen
Dat is niet wat we willen, wat we verlangen
Als jouw universum! We willen dat je leeft
Om je talenten en dromen te leven!!!
Je kwaliteiten en Goddelijke capaciteiten
Houd nooit tegen, nooit vrezen! Ga gewoon verder!!!
Wanneer dingen moeilijk of hard worden
Zelfs op je zielenpad wandelen
Kan het leven soms moeilijk zijn!

Dat hebben we niet gezegd, dat zeggen we nooit!
Dat leven gemakkelijk is. Dat leven geweldig zou zijn
De hele tijd. Je aardse bestaan
Integendeel!
We hebben je nooit een rozentuin beloofd
Zelfs een rozentuin is vol doornen
En vol onverwachte wendingen en doorgangen!
Geef je over aan het leven! Altijd op je pad
Zoals overgave je gaande zal houden
Zal je op je pad voortbewegen

Wanneer dingen echte lasten worden
Vragen we je vriendelijk, we staan erop geef niet op!!!
In het universum kennen we niet
Zoiets als stoppen
Opgeven. We gaan altijd verder
Energetisch gezien
We vragen je vriendelijk om dit te realiseren
Dat leven over het evolueren van jullie mooie zielen gaat
Nooit meer of nooit minder
Wanneer je deze waarheid in je hart en ziel bewaart
Weet je altijd de weg. Ken het pad

Stap voor stap!
Overgave!
Wees objectief!
In bewustzijn!
Neem dingen niet als vanzelfsprekend!
Houd je niet voor altijd tegen!
Loop dat pad!
Wees onderdanig aan het leven!
Leef je hart en ziel!

Opgeschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde, door B Engeltje (Irmgard)