A HAPPY SOUL / Een gelukkige ziel

Happiness for ALL!!!
That is what we desire
That is what we want
Always in the here and now
As a HAPPY soul can bloom!
Bloom to reach the stars
To gather sparkles of Light an Love
To maintain sparkles of Love and Light
Wouldn’t that be great?
Dear child of Love and Light
That everyone, anybody feels the inner sparkle
As you do? And that all, an earthly day long?
Rather more of that!!! For eternity!!!

Wouldn’t that be awesome?
That your soul, your inner being
Sparkles so enormously
That your Light is seen far away
On a larger scale
And your Love in your loving soul
Is so great that you can take a basket
And spread this basket of Love
Wherever you go! Wherever you be!
Because that is what we want
That is what we really desire
That every human being
Has a HAPPY SOUL!!!

That the inner Light shines so bright
That it will illuminate the path. Your path
But also the path of others!
That everybody you meet
Will meet your Light
But also meet your Love
And that they will get acknowledged
With great Love and Light
That they will be touched by Love!
That they will be touched by Light!
That their souls will soak these profound
Pillars of our dimension
Into the greatness of their souls!!!

A HAPPY SOUL for everyone!
Love is booming you know
Also the Light is booming
You know that. You live that
But also you see that
Because your silver lining
With the other dimension, our dimension
Is so thick. So thick that you live
Almost most of your earthly time, in the dust
In the Nirwana. You feel that. You know that
Everyday day you have to ‘struggle’
To stay both feet grounded on earth
One day, earthly day, you will manage this
Far more and more easily than other days
Therefore grounding into the earth
Is very essential for you

But also to keep a happy soul!
Souls have to be fed!!!
Always! Every single, earthly day again
As this feed will nurture your souls
Make sure your soul stays HAPPY!!!
Go outside and align yourself
With the purity of nature
As nature will feed an almost pure soul
Seen in the Light and Love of our dimension
The best. You know this, isn’t it?
But you forget to live this!
It is essential, dear child
Therefore we sent you the ‘earth part’

Soon we will send you the ‘air part’
That is already explained to you
As you are so ‘airy’ yourself
Connected with your thick silver lining cord
With our dimension
Your spectrum is so scaled and large
That you easily pick up the highest frequencies
There are. And you already did! Many times
But dear child we kindly ask you
To keep your soul happy
Your soul has to be fed
By living almost all the time in the Nirwana
Your soul won’t be nurtured!!!

You have to ‘do you thing’ on earth!!!
You have to stay grounded, dear child!
You have to make sure your soul will be happy
Connect with others!
As connections will feed your soul too
Many encounters are universally arranged
That is really great. But don’t get drained
Because you want to give them too much
Too much Love and Light. Keep the balance. Always!
You know what to do to keep your soul happy!!!
Sing! Dance! Make or listen to music!
Move! Move that body! Take your bike!
Water! Cherish yourself with water!!!
Take a bath or a shower
Never mind water is water!

KEEP YOUR SOUL FED!!!
So that you are able to do your thing
Your task as a worker into the Light
A worker who spread loving words, Love
Love in deeds. Love in every act you do
Make sure you soul will remain HAPPY!!!
A HAPPY SOUL can dance on the stars
A HAPPY SOUL who works for our dimension
With great devotion, motivation
And great commitment
Do you know what we mean, dear child?
As devoted as you are we understand
That you have to rest some while
You worked so hard to do your task

Your soul will soon be nourished
With Love. Great, deep soul Love
This is universally planned
According to soul plans and contracts
It is almost time, dear child, to let this Love
Come nearby. So that your soul
Will be loved. As feed for your loving soul
Keep going! Go on, move on, on your path
Don’t let anyone distract you of this path!
Don’t let anyone distract you of this Love!
Surrender in great surrendering!!!
Keep your thoughts positive!!!
As positivism will attract the manifestation
You know that! It is the universal Law of Attraction!!!

Keep on smiling!
Keep on going!
Keep your sight universally!
Keep your soul happy!
Keep surrendering!
Keep yourself into the now!
Keep yourself in balance!
Keep yourself proud!
Proud of what you have accomplished for so far!
Trust in your path! Trust in yourself! Trust in the universe!
Trust! Trust! TRUST!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by B Engeltje (Irmgard)


EEN GELUKKIGE ZIEL

Geluk voor IEDEREEN!!!
Dat is wat we verlangen
Dat is wat we willen
Altijd in het hier en nu
Als een GELUKKIGE ziel kan bloeien!
Bloei om de sterren te bereiken
Glitters van Licht en Liefde te verzamelen
Om SPARKLES van LIEFDE en LICHT te behouden
Zou dat niet geweldig zijn?
Lieve kind van Liefde en Licht
Dat iedereen, iedereen de innerlijke schittering voelt
Zoals jij doet? En dat allemaal, een aardse dag lang?
Liever meer van dat!!! Voor eeuwig!!!

Zou dat niet geweldig zijn?
Dat je ziel, je innerlijke wezen
Zo enorm schittert
Dat je Licht ver weg wordt gezien
Op grotere schaal
En je liefde in je liefhebbende ziel
Is zo geweldig dat je een mand mee kunt nemen
En spreid deze mand van Liefde uit
Waarheen je ook gaat! Waar je ook bent!
Omdat dat is wat we willen
Dat is wat we echt verlangen
Dat ieder mens
Een GELUKKIGE ZIEL heeft!!!

Dat het innerlijke Licht zo helder schijnt
Dat het het pad zal verlichten. Jouw pad
Maar ook het pad van anderen!
Dat iedereen jij ontmoet
Je Licht zal ontmoeten
Maar ook jouw Liefde ontmoet
En dat ze zullen worden erkend
Met grote Liefde en Licht
Dat ze door Liefde aangeraakt zullen worden!
Dat ze door Licht aangeraakt zullen worden!
Dat hun zielen deze diepe
Pijlers van onze dimensie zullen weken
In de grootheid van hun ziel!!!

EEN GELUKKIGE ZIEL voor iedereen!
Liefde is bloeiende weet je
Ook het Licht is bloeiende
Jij weet dat. Jij leeft dat
Maar dat zie je ook
Omdat je ‘zilveren koord’
Met de andere dimensie, onze dimensie
Zo dik is. Zo dik dat je
Bijna het grootste deel van je aardse tijd, in de stof
In het Nirwana leeft. Dat voel je. Dat weet je
Elke dag moet je ‘worstelen’
Om beide voeten geaard op aarde te houden
Op een dag, op de aardse dag, zal je dit beter aankunnen
Veel meer en gemakkelijker dan andere dagen
Daarom aarding in de aarde
Is erg essentieel voor jou

Maar ook om een gelukkige ziel te houden!
Zielen moeten gevoed worden!!!
Altijd! Elke afzonderlijke, aardse dag opnieuw
Omdat deze voeding je ziel voedt
Zorg ervoor dat je ziel GELUKKIG blijft!!!
Ga naar buiten en lijn jezelf uit
Met de puurheid van de natuur
Omdat de natuur een bijna pure ziel zal voeden
Gezien in het Licht en de Liefde van onze dimensie
Het beste. Je weet dit, is het niet?
Maar je vergeet dit te leven!
Het is essentieel, lieve kind
Daarom hebben we je het ‘aardse deel’ gestuurd

Binnenkort sturen we je het ‘lucht gedeelte’
Dat is al aan je uitgelegd
Omdat je zelf zo ‘luchtig’ bent
Verbonden met jouw dikke zilveren koord
Met onze dimensie
Je spectrum is zo geschaald en groot
Dat je gemakkelijk de hoogste frequenties oppikt
Daar zijn. En je deed het al! Vele keren
Maar lieve kind, we vragen het je vriendelijk
Om je ziel gelukkig te houden
Je ziel moet gevoed worden
Door bijna de hele tijd in de Nirwana te leven
Zal je ziel zal niet gevoed worden!!!

Je moet ‘je ding doen’ op aarde!!!
Je moet geaard blijven, lief kind!
Je moet ervoor zorgen dat je ziel gelukkig zal zijn
Maak contact met anderen!
Omdat verbindingen je ziel ook zullen voeden
Veel ontmoetingen zijn universeel geregeld
Dat is echt geweldig. Maar laat je niet leeglopen
Omdat je ze te veel wilt geven
Te veel Liefde en Licht. Houd de balans. Altijd!
Je weet wat je moet doen om je ziel gelukkig te houden!!!
Zingen! Dans! Maak of luister naar muziek!
Beweeg! Verplaats dat lichaam! Neem je fiets!
Water! Koester jezelf met wate !!!
Neem een bad of een douche
Het maakt niet uit water is water!

HOUD JE ZIEL GEVOED!!!
Zodat je in staat bent om je ding te doen
Jouw taak als werker in het Licht
Een werker die liefdevolle woorden verspreidt, Liefde
Liefde in daden. Liefde in elke handeling die je doet
Zorg ervoor dat je ziel GELUKKIG blijft!!!
EEN GELUKKIGE ZIEL kan op de sterren dansen
EEN GELUKKIGE ZIEL die voor onze dimensie werkt
Met grote toewijding, motivatie
En grote betrokkenheid
Weet je wat we bedoelen, lief kind?
Zo toegewijd als jij bent, begrijpen wij
Dat je een tijdje moet rusten
Je hebt zo hard gewerkt om je taak te doen

Je ziel zal snel worden gevoed
Met Liefde. Grote, diepe zielsliefde
Dit is universeel gepland
Volgens zielsplannen en contracten
Het is bijna tijd, dierbaar kind, om deze Liefde
Om dichterbij te laten komen. Zodat je ziel
Geliefd zal zijn. Als voeding voor je liefhebbende ziel
Ga zo door! Ga door, ga verder, op je pad
Laat niemand je van dit pad afleiden!
Laat niemand je afleiden van deze Liefde!
Geef je over in grote overgave!!!
Houd je gedachten positief!!!
Zoals positivisme de manifestatie zal aantrekken
Dat weet je! Het is de universele wet van aantrekking !!!

Blijf lachen!
Ga door!
Houd jouw zicht universeel!
Houd je ziel blij!
Blijf je overgeven!
Houd jezelf in het nu!
Houd jezelf in balans!
Houd jezelf trots!
Trots op wat je tot nu toe hebt bereikt!
Vertrouw op je pad! Vertrouw in jezelf! Vertrouw op het universum!
Vertrouwen! Vertrouwen! VERTROUWEN!!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door B Engeltje (Irmgard)