Jij bent onze VIP! / You are our VIP!

Geef je maar over!
Overgave
Aan het moment nu
NU is altijd het moment
Het moment waar het om draait
Waar het om gaat
Niet morgen, niet gisteren
Wat geweest is, is geweest
De lessen zijn geleefd
Zo nodig geleerd
En beklijfd
Waarheen je ook gaat
Bestemming irrelevant
Deze lessen neem je mee
Altijd!
In het hier en nu
Als het meest
Belangrijkste moment
Van je Zijn

Je kunt wel dralen
Je kunt wel tegenwerpen
Je kunt wel negeren
Maar als jij denkt
Dat je niet te leren hebt
Tijdens jouw aardse bestaan
Jouw tijd in de stof
Dan heb je het flink mis!
Gebieden wij toch
Even te zeggen
Je ziel is hier niet
Om te lanterfanten!
Jouw ziel is hier om te leren!
Te evolueren!
Als hoogste universeel
Haalbare doel. In de stof
Weet dat wel!

Geef je maar over!
Ga maar mee met de flow
Je kan wel stagneren
Kan je doen
Je kan wel negeren
Kan je zeker ook doen
Je kan wel aarzelen
Zeker, doén zeggen we
Je kan wel hollen
Wáárheen ga je eigenlijk?
Doe het allemaal maar!
Wij kennen geen tijd
Wij zijn een eeuwige dimensie
We weten je altijd te vinden
Als er lessen geleerd mogen worden
We zijn een dimensie
Van herhaling. Tijd (aardse tijd!) genoeg
Zég het ons maar!
Wil je leren, of wil je negeren?

Je bent altijd onze spil
Onze drijfveer
Wij weten je te vinden
Wij hebben ook een taak
En dat is om jullie zielen
Zoveel mogelijk
Conform zielsplannen
Eventueel zielencontracten
Te laten evolueren. Ontwikkelen
Je bent de VIP van je eigen leven
Wij behandelen VIPS
Altijd met de hoogst mogelijke zorg
Doe je dat zelf ook???
Dat vragen we ons af
Immers als je weigert je lessen te leren
Dan is jouw ziel niet belangrijk genoeg
Besef je dat eigenlijk wel?
Dat willen we jou even meegeven…

B Engeltje


YOU ARE OUR VIP!

Just surrender!
Surrender
At the moment now
NOW is always the moment
The moment that matters
What matters
Not tomorrow, not yesterday
What has been has been
The lessons have been lived
Learned if necessary
And last
Wherever you go
Destination irrelevant
You take these lessons with you
Always!
In the here and now
Like the most
Important moment
Of your being

You can delay
You can object
You can ignore it
But if you think
That you do not have to learn
During your earthly existence
Your time into the dust
Then you are really wrong!
We command something
Just to say
Your soul is not here
To lounge!
Your soul is here to learn!
To evolve!
As the highest universal
Achievable goal. Into the dust
Just know that!

Just surrender!
Go with the flow
You can stagnate
You can do that
You can ignore
You can certainly do it too
You can hesitate
Certainly, we do say
You can run
Where are you actually going?
Do it all!
We do not know time
We are an eternal dimension
We always know where to find you
If lessons can be learned
We are a dimension
From repetition. Time (earthly time!) enough
You can say it!
Do you want to learn, or do you want to ignore?

You are always our center
Our motivation
We know how to find you
We also have a task
And that is for your souls
As much as possible
In accordance with soul plans
Possibly soul contracts
To let evolve. Develop
You are the VIP of your own life
We handle VIPS
Always with the highest possible care
Do you do that yourself too?
We wonder that
After all, if you refuse to learn your lessons
Then your soul is not important enough
Do you really realize that?
We want to give you that …

B Engeltje