Positivity! – Positiviteit!

It is clearly
That a negative mind
Attracts negative matters

It is clearly
That a positive mindset
Will attract positive matters

It is all about the energy you send out…
What you attract with your mind,
Your energy and vibration!

That is even an universal law!
How great is that!!!
The Law of ATTRACTION!

You attract what you send out
You are the one who can make the change!
In the way you think. In what you attract

There are lessons to learn
Of course we say
That is inherent to life. Earthly life

Souls have to evolve
Everybody get its lessons
Do not doubt about that! It is all planned

But keep your minds optimistic!
As positive as possible
And even happy although life is harsh

Never give up positivity!!!
Don’t ever do that!
Vibrate on a higher energy to attract positive matters

Meanwhile stay grateful
Grateful for what you have
Grateful what you have ‘accomplished’ in life

That you live your true you
Isn’t that great that you stay positive all the time?
And live your soul at the same time?

That will attract happiness
You know that dear child, isn’t it?
We hope that everybody has a compared mindset

Therefore we allow you to write our words
To spread them, on a larger scale soon
Because you won’t mind. You DO what you LOVE!!!

You LOVE what you DO!!!
It won’t matter to you, the scale
You write, spread and sow!

Meanwhile your life was turned upside down
But you kept your positivism and your gratefulness
You succeeded this ‘test’ in life

Life will give you many tests, many challenges
So far, you passed them all
To let your soul evolve

Harsh times are over, as we said before
There will be some life issues left, to evolve
But it will never be the same!

As happiness is now your goal. Our goal!
To enjoy life in gratitude and surrender
You dealt with the other side for decades!

Therefore we want to congratulate you
With your new life what is coming soon
Please live it fully so that you can sow

You can spread. Spread the Love!!!
Loving words but also loving deeds
And that all for others. For the universe. For our universe

Surrender, dear child
Slow down a bit, dear child, step by step!
And believe, trust. Trust yourself, your truth. Trust us. Our truth. The universal truth…

B Engeltje


POSITIVITEIT

Het is duidelijk
Dat een negatieve mind
Negatieve zaken aantrekt

Het is duidelijk
Dat een positieve mindset
Positieve zaken zal aantrekken

Het gaat allemaal om de energie die je uitzendt …
Wat je aantrekt met je mind,
Je energie en vibratie!

Dat is zelfs een universele wet!
Hoe geweldig is dat!!!
De Wet van AANTREKKING!

Je trekt aan wat je uitzendt
Jij bent degene die de verandering kan maken!
Zoals je denkt. In wat je aantrekt

Er zijn lessen om te leren
Natuurlijk zeggen we dat
Dat is inherent aan het leven. Aards leven

Zielen moeten evolueren
Iedereen krijgt zijn lessen
Twijfel daar niet over! Het is allemaal gepland

Maar houd je geest optimistisch!
Zo positief mogelijk
En zelfs gelukkig, hoewel het leven hard is

Geef positiviteit nooit op!!!
Doe dat nooit!
Tril op een hogere energie om positieve zaken aan te trekken

Ondertussen blijf je dankbaar
Dankbaar voor wat je hebt
Dankbaar wat je hebt ‘volbracht’ in het leven

Dat je je ware jij bent
Is dat niet geweldig dat je altijd positief blijft?
En je tegelijkertijd je ziel leeft?

Dat zal geluk aantrekken
Jij kent dat lieve kind, toch?
We hopen dat iedereen een vergelijkbare mindset heeft

Daarom laten we je onze woorden schrijven
Om ze te verspreiden, op grotere schaal binnenkort
Omdat je het niet uitmaakt. Je DOET waarvan je HOUDT!!!

Je HOUDT van wat je DOET!!!
Het maakt niet uit, de schaal
Je schrijft, verspreidt en zaait!

Ondertussen was je leven op zijn kop gezet
Maar je hield je positivisme en je dankbaarheid
Je bent deze ‘test’ in het leven geslaagd

Het leven geeft je veel testen, veel uitdagingen
Tot nu toe ben je voor allemaal geslaagd
Om je ziel te laten evolueren

Harde tijden zijn voorbij, zoals we eerder al zeiden
Er zullen nog wat levensproblemen zijn om te evolueren
Maar het zal nooit meer hetzelfde zijn!

Zoals geluk nu jouw doel is. Ons doel!
Om te genieten van het leven in dankbaarheid en overgave
Je hebt decennialang met de andere kant te maken gehad!

Daarom willen we je feliciteren
Met je nieuwe leven wat er binnenkort eraan komt
Leef het alstublieft volledig, zodat je kunt zaaien

Je kunt verspreiden. Verspreid de Liefde!!!
Liefdevolle woorden maar ook liefdevolle daden
En dat alles voor anderen. Voor het universum. Voor ons universum

Geef je over, lieve kind!
Een beetje langzamer, lief kind, stap voor stap!
En geloof, vertrouw. Vertrouw jezelf, jouw waarheid. Vertrouw ons. Onze waarheid. De universele waarheid …

B Engeltje