Love should be lived / Liefde zou geleefd moeten worden

Let’s talk about LOVE!
Love is a consistent factor
In life. Earthly life
In our dimension, as pillar
We act out of Love. Always!
But we are rather a bit worried
Because we notice that
Not everyone who lives
A life into the earthly dust
Act out of Love!

Therefore we want to remind you
That all what you say
All what you do
Should be an act of Love
We repeat: LOVE IS ALL THERE IS!
Love is all there should be!
Why don’t you live like that?
Be that loving creature
We want you to be
Treat others the way you want to be treated

That isn’t so difficult, is it?
Start from a loving basis, yourself
Make sure that you treat yourself adequately
In line with the Love, the worthiness
And the respect you deserve!
You can only give Love to others
When you nourish yourself in Love too
As Love has to be spread
Start today with loving yourself!
Be a source of Love. For yourself and others

Don’t resist ever feelings of Love!
When it is meant to be, it is meant to be
You feel that in your heart and soul
Surrender completely to these loving feelings
And make sure that you manifest them
With your positive thoughts and affirmations
Don’t resist Love anymore!
Love has to be given, to be spread, to be lived
Is that so difficult, dear children?
To make Love a consequent factor in your lives?

B Engeltje


Laten we  over LIEFDE praten!
Liefde is een constante factor
In het leven. Aardse leven
In onze dimensie, als pijler
We handelen vanuit liefde. Altijd!
Maar we zijn nogal een beetje bezorgd
Omdat we opmerken
Dat niet iedereen die leeft
Een leven in de aardse stof
Uit Liefde handelt!

Daarom willen we jullie eraan herinneren
Dat alles wat je zegt
Alles wat je doet
Zou een daad van Liefde ‘moeten’ zijn
We herhalen: LIEFDE IS ALLES WAT ER IS!
Liefde is alles wat er zou moeten zijn!
Waarom leef je niet zo?
Wees dat liefhebbende wezen
Dat we willen dat je bent
Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden

Dat is niet zo moeilijk, toch?
Begin vanuit een liefdevolle basis, jezelf
Zorg ervoor dat je jezelf adequaat behandelt
In overeenstemming met de Liefde, de waardigheid
En het respect dat je verdient!
Je kunt alleen Liefde geven aan anderen
Als je jezelf ook in Liefde voedt
Omdat Liefde moet worden verspreid
Begin vandaag met jezelf lief te hebben!
Wees een bron van Liefde. Voor jezelf en anderen

Weersta nooit gevoelens van Liefde!
Wanneer het bedoeld is, is het bedoeld
Je voelt dat in je hart en ziel
Geef je volledig over aan deze liefdevolle gevoelens
En zorg ervoor dat je ze manifesteert
Met je positieve gedachten en affirmaties
Weersta de Liefde niet meer!
Liefde moet worden gegeven, verspreid, geleefd te worden
Is dat zo moeilijk, lieve kinderen?
Om Liefde tot een consequente factor in je leven te maken?

B Engeltje