Love and devotion – Liefde en toewijding

You all have a purpose in life
The purpose of the soul
Driven by our guidance
We are there, completely
When it concerns your plan of the soul
We embrace soulplans
And souls who follow our leads
As the souls, your souls has to evolve
To evolve into the dust to gain the Light
To gain the Love in your precious souls

Therefore it is essential
To feel, to know with your heart and soul
What you really want to do in life
What the essence of your being wants to live
To make you the happiest version of yourself
The most aligned soul there is
Is a soul who is aligned up with their adaption
And our universe
A soul who wants to be led by our dimension
But do you already know by the heart and soul
What you love to do, do what you love?

You can’t force anything!
To live your souls by just wanting it
Life will give you as many life issues you need
To open your heart and see your soul
To live them both
If you are not ready or you won’t recognize
Our intervention and our willing
We come back as many times
As your soul and adaption need!
We are as stubborn as you sometimes!

We kindly ask you to live your soulpurposes
With great devotion and motivation
Your dimension needs that desperately!
People who live their soul(plans)
Without their minds who distracts them all the time
As true motivation, true devotion
Comes always from within!
It’s the intention from the heart and the soul!!!
What drives you when you live the purpose of your soul
The purpose of your lives. The purpose of your true existence

Never doubt again when you
Walk the path what is meant for you
If you have fears or doubts give them to us!
Keep yourself motivated, devoted and going
On the path what is meant for you by the start
Don’t forget to feed yourself. Your souls!
As souls has to be fed. By Love. And the Light
Nurture yourself as good as you can and
Always, but always, keep your intention clear!
A true intention from the heart and soul!!!

That is all what matters! In life!
Nothing more. Just live your souls
Live the Love and be the Light
The loving factor in life. Anybody’s life
Live the Love and spread the Love!
Live the Light and spread the Light!
And never let yourself distracted from your true path!
From your true purpose in life!
We will arranged ‘everything’
What you need, who you need and the synchronicities

B Engeltje


LIEFDE EN TOEWIJDING

Jullie hebben allemaal een doel in het leven
Het doel van de ziel
Gedreven door onze begeleiding
Wij zijn er, volledig
Als het gaat om je plan van de ziel
We omarmen zielsplannen
En zielen die onze aanwijzingen volgen
Als de zielen, jullie zielen moeten evolueren
Om te evolueren in het stof om het Licht te krijgen
Om de Liefde in je kostbare zielen te krijgen

Daarom is het essentieel
Voelen, weten met je hart en ziel
Wat je echt wilt doen in het leven
Wat de essentie van je wezen wil leven
Om je de gelukkigste versie van jezelf te maken
De meest gerichte ziel die er is
Is een ziel die op één lijn zit met hun aanpassing
En ons universum
Een ziel die door onze dimensie geleid wil worden
Maar weet je het al door hart en ziel
Waar je van houdt te doen, doet waar je van houdt?

Je kunt niets forceren!
Om je ziel te leven door het gewoon te willen
Het leven zal je zoveel levensproblemen geven als je nodig hebt
Om je hart te openen en je ziel te zien
Om ze allebei te leven
Als je niet klaar bent, of je wilt het niet herkennen
Onze interventie en onze bereidwilligheid
We komen zo vaak terug
Als je ziel en je aanpassing nodig hebben!
We zijn net zo koppig als jij soms!

We vragen je vriendelijk om je zielsdoelen te leven
Met grote toewijding en motivatie
Jullie dimensie heeft dat hard nodig!
Mensen die hun ziel(-splannen) leven
Zonder hun gedachten die hen de hele tijd afleiden
Als ware motivatie, ware toewijding
Komt altijd van binnenuit!
Het is de bedoeling vanuit het hart en de ziel !!!
Wat drijft je wanneer je het doel van je ziel leeft
Het doel van je leven. Het doel van je ware bestaan

Twijfel nooit meer als je
Het pad loopt wat voor jou is bedoeld
Als je angsten hebt of twijfels, geef ze aan ons!
Blijf gemotiveerd, toegewijd en gaande
Op het pad wat bij het begin voor je is bedoeld
Vergeet jezelf niet te voeden. Jullie zielen!
Aangezien zielen moeten worden gevoed. Door Liefde. En het Licht
Voed jezelf zo goed als je kunt en
Houd altijd, maar altijd, je intentie duidelijk!
Een echte intentie vanuit het hart en ziel!!!

Dat is alles wat ertoe doet! In het leven!
Niets meer. Leef gewoon je ziel
Leef de Liefde en wees het Licht
De liefhebbende factor in het leven. Het leven van iedereen
Leef de Liefde en verspreid de liefde!
Leef het Licht en verspreid het Licht!
En laat je nooit afleiden van je ware pad!
Van je ware doel in het leven!
We regelen ‘alles’
Wat je nodig hebt, wie je nodig hebt en de synchroniciteiten

B Engeltje