In de stilte na de storm – In the silence after the storm

In de stilte na de storm
Verwerk je jouw verdriet
In de rust, hervonden van binnenuit
Werk je aan je hernieuwde jij
Want de storm heeft je wakker geschud
Je weet dat het oude je niet meer dient
Je bent voortvarender dan ooit
De wind zit in je zeilen
Doch, de stormkracht is eraf
In de luwte van je Zijn
Herken je je ware jij
Zie je de essentie
Van wie jij in wezen bent

Waar was jij al die tijd?
Je was een schim
Van je oorspronkelijke jij
Je leefde een leven die niet matchte
Met de essentie van je ziel
Maar je had het nodig
Alle pijnen, alle zorgen en al het verdriet
Het was één grote leerschool
En in de eland van alledag
Werd jij verzwolgen door alles
Wat op je pad kwam

De storm was hevig
Alle windstreken
Heb je mogen zien en voelen
Tot in het diepst van je wezen
Heeft het leven je getergd
Tussen de stormen waren er windstiltes
Die je op krachten lieten komen
En nu, nu je in het huidige moment leeft
Vraag je jezelf steeds meer af
Hoe heb ik het kunnen doen?
Hoe heb ik het kunnen volhouden?

Het was geen kwestie van willen
Het overkwam je allemaal
Het was nodig om je stukken
Van de ziel te gaan leven
Dat weet je nu. Dat voel je
Want in de storm
Moest je alle zeilen bijzetten
Om overeind te blijven
Nu weet je beter
Zó… zal het nooit meer zijn!

Je leven wordt anders, mooier
Alles wat je nodig hebt
Zal je in worden voorzien
Eerst zal je door het proces gaan
Het proces van ‘verdriet en rouw’
Omdat de storm je heeft losgeweekt
Van alles wat je dierbaar was
Maar het dient allemaal een groter doel
Een groter geheel
Je hebt hierin niets te willen
Zodra je het pad van happiness bent ingeslagen

Pas op de plaats en rust!
Rust is essentieel
Om jezelf te hervinden
In je kracht te komen
De storm heeft je reserves uitgeput
Je bent er bijna
Geef niet op!!!
Loop vol overgave verder
En omarm wat op je pad komt
Wat wij noodzakelijk achten om te leven…

B Engeltje


IN THE SILENCE AFTER THE STORM

In the silence after the storm
You are processing your grief
In the rest, recovered from the inside
You work on your renewed you
Because the storm has awakened you
You know the old is no longer serving you
You are more prosperous than ever
The wind is in your sails
But the storm power is gone
In the lee of your Being
You recognize your true you
You see the essence
Who you are in essence

Where were you all this time?
You were a shadow
From your original you
You lived a life that did not match
With the essence of your soul
But you needed it
All pains, all worries and all the sadness
It was one big school
And in the elk every day
You were engulfed by everything
What came on your path

The storm was fierce
All points of the compass
Have you seen and feel
To the depths of your being
Has life provoked you
Between the storms there were wind stills
That you let power come
And now, now that you live in the present moment
Ask yourself more and more
How did I do it?
How did I keep up?

It was not a question of wanting
It happened to you all
You needed your pieces
To start living from the soul
You know that now. You feel that
Because in the storm
Did you have to add all the sails
To stay upright
Now you know better
So … it will never be!

Your life is different, more beautiful
All you need
Will you be provided
First you will go through the process
The process of ‘grief and mourning’
Because the storm has soaked you away
Of everything that you loved
But it all serves a greater purpose
A larger whole
You have nothing to want in this
Once you have entered the path of happiness

Beware of the place and rest!
Rest is essential
To find yourself again
To come into your power
The storm has exhausted your reserves
You are almost there
Do not give up!!!
Walk further with dedication
And embrace what comes your way
What we regard necessary to live …

B Engeltje