Live, Love and laugh (Be happy) – Leef, heb lief en lach (Ben gelukkig)

Surrender!
Don’t fight anymore!
Don’t be so resistant
Towards your plan of the soul
Soulplans have to be lived
Always, as we say…

Stay in the here and the now
That is essential
For the time being
Live your fullest potential
Therefore surrender to life
Surrender to your path of the soul

Don’t be so stubborn anymore!
You know why
Your soul wants to evolve
In the best way as it is possible
We foresee in almost everything
Don’t you recognize that?

Open your eyes!
To the abundance of life
Once you walk on the path of your soul
The souls destination
It only wants to evolve
And that you are HAPPY

Why is that too much to ask for?
Why is that so difficult?
You shouldn’t regret the path you didn’t take
Live your true you!
The destination of your soul
Submit yourself to life!

All that hick-ups and struggles
You put with your minds
On the souls path
Is it so difficult
To live your life purpose???

Use your gifts!
Use your talents!
Make that contribution
To the greater whole
Don’t think you are special!

You all have to evolve
Into the Light and Love of our dimension
What is the big deal?
Don’t you want to be happy or happier?
Follow our leads and trust the path!

Surrender. Surrender! SURRENDER!!!
To the path of the soul
It knows the way
Listen carefully to our guidance
As we guide out of Love. Always!

Submit. Submit! SUBMIT!!!
That is all we ask
That is all we ask to live
That you surrender and submit
And do what we want you to do!

Live, love and laugh!
Live, love and be HAPPY!
Live, love and spread your LOVE!
Live, love and make that contribution!
Live, love and connect!

Connect in such way that bonds are gathered
Bonds are reunited
Souls are reconnected
Into the eternity of our dimension
As soul connections are the strongest bonds ever!

Surrender!
Submit!
Live!
Love!
Be happy!

That is all we wanted to say…

B Engeltje


LEEF, HEB LIEF, LACH (BEN GELUKKIG)

Overgave!
Vecht niet meer!
Bied geen weerstand
Tegen je plan van de ziel
Zielsplannen moeten geleefd worden
Altijd, zoals we zeggen …

Blijf in het hier en nu
Dat is essentieel
Voorlopig
Leef je volle potentieel
Geef je daarom over aan het leven
Geef je over aan je pad van de ziel

Wees niet meer zo koppig!
Je weet waarom
Je ziel wil evolueren
Op de beste manier als mogelijk is
Wij voorzien in bijna alles
Herken je dat niet?

Open je ogen!
Naar de overvloed van het leven
Als je eenmaal op het pad van je ziel loopt
De bestemming van de ziel
Het wil alleen evolueren
En dat je GELUKKIG bent

Waarom is dat te veel om te vragen?
Waarom is dat zo moeilijk?
Je zou geen spijt moeten hebben van het pad dat je niet hebt genomen
Leef je ware jij!
De bestemming van je ziel
Onderwerp jezelf aan het leven!

Al die haperingen en worstelingen
Die je met je gedachten
Op het pad van de ziel zet
Is het zo moeilijk
Om je levensdoel te leven???

Gebruik je vaardigheden!
Gebruik je talenten!
Maak die bijdrage
Aan het grotere geheel
Denk niet dat je speciaal bent!

Jullie moeten allemaal evolueren
In het Licht en de Liefde van onze dimensie
Wat is het probleem?
Wil je niet gelukkig of gelukkiger zijn?
Volg onze aanwijzingen en vertrouw op het pad!

Overgave. Overgave! OVERGAVE!!!
Aan het pad van de ziel
Het weet de weg
Luister aandachtig naar onze aanwijzingen
Zoals we uit Liefde leiden. Altijd!

Onderwerp. Onderwerp! ONDERWERP!!!
Dat is alles wat we vragen
Dat is alles wat we vragen om te leven
Dat jij overgeeft en onderwerpt
En doet wat we willen dat je doet!

Leef heb lief en lach!
Leef, heb lief en wees GELUKKIG!
Leef, heb lief en verspreid je LIEFDE!
Leef, heb lief en maak een bijdrage!
Leef, heb lief en maak contact!

Verbind zo dat er verbindingen bijeen worden gebracht
Banden worden herenigd
Zielen opnieuw worden verbonden
In de eeuwigheid van onze dimensie
Omdat zielsverbindingen de sterkste banden ooit zijn!

Overgave!
Onderwerp!
Leef!
Heb lief!
Ben gelukkig!

Dat is alles wat we wilden zeggen …

B Engeltje