Geef niet op! – Never give up!

Waar een wil is, is een weg
Geef niet op!
Geef NOOIT op!
Het is geen falen
Je bent geen loser
Als het een keertje niet lukt

Ga de uitdaging aan!
Altijd. In het hier en nu
Leer van je ‘fouten’
Groei van je ‘missers’
Dat denk je wellicht
Maar draai het om, het zijn leer momenten

Volg je gevoel hierin
Doe wat je intuïtie je zegt
Je denkt veel te negatief
Precies! Je DENKT!
Dat zou je niet moeten doen!
Voelen. Voelen en weten middels de intuïtie

Je faalt nooit!
Elke stap in je proces is er eentje
Zelfs een ‘misstap’
Waarom ‘straf’ je jezelf zo
Om met je mind het negatief te maken?
Stap hier eens letterlijk vanaf!

Je mag, tijdens jouw leven, leren
Je mag veelvuldig fouten maken!
Je zit op de ‘aarde school’
Je bent onderweg
En alles, maar ook alles is goed
Zolang de intentie zuiver is

Vergeef je ‘fouten’
Je misstappen
Je onwetendheid
Doch ook je ‘zonden’
Je bent allemaal slechts mens
Je mag leren. Je intentie zuiveren

Vergeef!
Geef je over!
Leg je neer bij je proces
En volg! Volg waarheen je voelt
Dat je mag gaan. Vanuit het hart en de ziel
Wij omarmen je met Liefde

Nogmaals, je faalt nooit!
Je bent nooit een loser
Je mag leren van je fouten
Zolang je jouw ziel zuivert
Jouw hart opent en leeft wat je mag leven

B Engeltje


NEVER GIVE UP!

Where there is a will there is a way
Do not give up!
Never give up!
It is not a failure
You are not a loser
If it fails sometimes

Take the challenge!
Always. In the here and now
Learn from your mistakes’
Grow of your ‘misses’
You may think so
But turn it around, they are learning moments

Follow your feelings in this
Do what your intuition tells you
You think too negative
Exactly! You think!
You shouldn’t!
Feel! Feel and know through intuition

You never fail!
Every step in your process is one
Even a ‘misstep’
Why do you ‘punish’ yourself like that?
To make it negative with your mind?
Step literally from here!

You may learn during your life
You can make frequent mistakes!
You’re at the ‘earth school’
You are on the way
And everything, but everything is good too
As long as the intention is pure

Forgive your ‘mistakes’
Your missteps
Your ignorance
But also your “sins”
You are all human
You can learn. Purify your intention

Forgive!
Surrender!
Surrender to your process
And follow! Follow where you feel
That you might go. From the heart and the soul
We embrace you with Love

Again, you never fail!
You are never a loser
You can learn from your mistakes
As long as you purify your soul
Your heart opens and lives what you may live

B Engeltje