The perspective in life – Het perspectief in het leven

What do you expect
Of life?
Of your being?
What are your goals?
Where are you heading for?
What do you think
No rather FEEL
Why you were born
In the first place?

As there is always
An universal reason
To be born
We have plans
Soulplans
Soulcontracts
To maintain
To maintain in your earthly lives
Tell us why you’re born anyway?

To fill your lives with
Many inefficient
Inadequate
‘stupid things’???
As we call them by the name
Gathering material stuff
Is not why you are set into the dust!
You are here because
We have a perspective
The perspective of the soul

Do you already ‘know’
Do you already live your purpose?
As we universally foresee this?
Did you already open your heart
To discover your precious soul?
The heart is pounding
And when it is, universally seen ‘time’
As time does not exist
Your soul is pushing
Pushing you forward to live it

The main question is
This keeps us busy
Do you already FEEL
What your perspective is in life?
Your purpose
The purpose to make a contribution
To mankind. To your dimension
And finally to our dimension
Because evolution of souls
Is an energetical out blast
A contribution to the wholeness
Of the universe
The world of (energetical) wonders

Keeps us wondering
Did you already get your wake-up call?
To open your heart?
To release the soul?
In the awareness of your being
You will find the greatest treasure there is
Yourself! The essence of who you are
The soul! As the soul is to be
As it is meant to be
Therefore it is essential
To feel and live your true you

Find your perspective!
In the deepest layers of your being
You will find your truth
It is hidden there
After all the deep layers of pain
Life-issues and harsh times
But it is there!
Be not afraid
To confrontate yourself
With all these old pain issues
You have to face them before you can reach out
To your loving heart and soul!

Find your purpose in life!
Do whatever feels good
Do whatever you like to do
Do whatever you love to do
Do whatever you do to love
Do whatever your capabilities are
Do whatever your talents show you
Do whatever you dream of
Do whatever you ‘die to do’ for
Do whatever your heart and soul want you to do

Surrender to your perspective!
Work hard towards your goals!
Go for it! Go with the life-flow
Surrender to the greatness of your plan
Following the blueprint of your soul
We will guide you. We will help you
As good as we can
You never, NEVER walk alone!
Be not afraid as we are there
Be not afraid when you are confrontated
With all your pains. All that layers
What are blocking the energetical stream
The energetical flow to your heart and soul

We will tell you the way
Take you by the hand
Guide you
Whispering into your ‘ears’
As the intuition is there
To pick up our vibrations
And whisperings
Just open, open your heart
And find your soul
As the heart
Is the seat of your precious soul
Be aware
Find your perspective
And surrender! Surrender to it!

That is all what we ask
That is all what we want
That is all we want to tell you now

Surrender!
Work hard!
Live your perspective!
Live your dreams!

B Engeltje


HET PERSPECTIEF IN HET LEVEN

Wat verwacht je
Van het leven?
Van je wezen?
Wat zijn je doelen?
Waar ga je heen?
Wat denk je
Nee eerder VOEL
Waarom je bent geboren
In de eerste plaats?

Zoals er altijd
Een universele reden is
Geboren worden
We hebben plannen
Zielsplannen
Zielscontracten
Te handhaven
In je aardse leven te handhaven
Vertel ons waarom je toch geboren bent?

Om je leven te vullen met
Veel inefficiënte
Ontoereikende
‘Stomme dingen’???
Zoals we ze bij de naam noemen
Verzamelen van materiële rommel
Is niet waarom je in het stof gezet bent!
Je bent hier omdat
We een perspectief hebben
Het perspectief van de ziel

Weet je het al
Leef je je doel al?
Zoals we dit universeel voorzien?
Heb je jouw hart al geopend?
Om je kostbare ziel te ontdekken?
Het hart bonkt
En wanneer het, universeel gezien ‘tijd’, is
Aangezien de tijd niet bestaat
Is je ziel duwende
Je naar voren duwend om het te leven

De belangrijkste vraag is
Dit houdt ons bezig
VOEL je al?
Wat jouw perspectief is in het leven?
Jouw doel
Het doel om een bijdrage te leveren
Aan de mensheid. Aan jouw dimensie
En uiteindelijk onze dimensie
Omdat evolutie van zielen
Een energetische uitbarsting is
Een bijdrage aan de heelheid
Van het universum
De wereld van (energetische) wonderen

Blijft ons verwonderen
Heb je jouw wake-up call al gehad?
Om je hart te openen?
Om de ziel te bevrijden?
In het bewustzijn van je wezen
Zal je de grootste schat vinden die er is
Jezelf! De essentie van wie je bent
De ziel! Zoals de ziel moet zijn
Zoals het hoort te zijn
Daarom is het essentieel
Om je ware jij te voelen en te leven

Vind je perspectief!
In de diepste lagen van je wezen
Zal je jouw waarheid vinden
Het is daar verborgen
Achter alle diepe lagen van pijn
Levensproblemen en moeilijke tijden
Maar het is er!
Wees niet bang
Om jezelf te confronteren
Met al deze oude pijnproblemen
Je moet ze onder ogen zien voordat je uit kunt reiken
Naar je liefhebbende hart en ziel!

Vind je doel in het leven!
Doe wat goed voelt
Doe wat je graag wilt doen
Doe waar je van houdt te doen
Doe alles wat je doet om lief te hebben
Doe wat je mogelijkheden zijn
Doe wat je talenten je laten zien
Doe waar je van droomt
Doe waar je voor ‘zou willen sterven’
Doe wat je hart en ziel van je verwacht

Geef je over aan jouw perspectief!
Werk hard aan je doelen!
Ga ervoor! Ga mee met de levensstroom
Geef je over aan de grootsheid van je plan
De blauwdruk van je ziel volgend
We zullen je begeleiden. Wij zullen je helpen
Zo goed als we kunnen
Je loopt nooit, NOOIT alleen!
Wees niet bang als we daar zijn
Wees niet bang als je wordt geconfronteerd
Met al je pijnen. Al die lagen
Die de energetische stroom blokkeren
De energetische stroom naar je hart en ziel

We zullen je de weg wijzen
Je bij de hand nemen
Je leiden
In je ‘oren’ fluisteren
Omdat de intuïtie er is
Om onze vibraties op te pikken
En fluisteringen
Open gewoon, open je hart
En vind je ziel
Omdat het hart
De zetel van je kostbare ziel is
Ben bewust
Vind je perspectief
En geef je over! Geef je eraan over!

Dat is alles wat we vragen
Dat is alles wat we willen
Dat is alles wat we je nu willen vertellen

Overgave!
Werk hard!
Leef je perspectief!
Leef je dromen!

B Engeltje