The unicity of your being – De uniciteit van je wezen

In the wholeness of your being
You will find yourself
Your true you
As you are meant to be

Are you hiding yourself?
After a thin glorious and shining
(Fake) uphold? A mask?
To hide your flaws and true you?

We recognize you!
Your inner being
We see straight into your soul
We look beyond any layer, behind every mask!

We know who you really are
Who is behind the surface
That meager reflection of what you think
You should be! What others think you should be!

Who is fooling who???
Do you really think you can fool us?
Hide your inner truth for us?
You play hide and seek with the essence of your being?

We don’t accept that! Anymore!
Face the facts. Look deeper inside your being
Discover who you really are!!! That beautiful soul what lays behind that thick layers of unbelief

Stick to yourself! Always! Never ever live
Or worse; anybody’s else idea of who you should be
Be true to yourself! As that is what you should live
When do you realize that real authenticity is what you seek for?

Not only you seek and search for your true being
When your soul is involved. True souls cannot be hided
No longer when there is a push from the inside out
Pushed by the heart, the loving heart, and the soul. Your loving soul!!!

When you feel the rush from inside, a heart who wants to be opened
A soul who wants to be lived. And its purpose. Its life agreement
Who are you to live your false idea of life? To live the ‘wrong’ you?
Don’t hide yourself any longer and live always your idea of who you are

Stick to the real you!
Stick to your essence. The essence of your being!
Stick to your purpose of live. Live your soul purpose and not anybody’s idea of life!
Stick to your soul!
Stick to your intuition!
Stick to our universe. As leaders, watchers and guards of your soul plan!
Stick to our dimension. As Love conquers all. Love will spread as easily as it should be!
Stick to belief, hope and trust. Surrender to life and be grateful!
Stick to your feelings. Everything we whisper to you through our whispering words. Through the intuition and through vibrations and frequency!
Stick to life. Your life! As life is a gift. Feel blessed and live your fullest potential!

That is what we wanted to say for the now.
Breath, be and live!
In the moment.
Called the now.
Surrender. Surrender! SURRENDER!

B Engeltje


DE UNICITEIT VAN JE WEZEN

In de heelheid van je wezen
Zal je jezelf vinden
Je ware jij
Zoals je bedoeld bent te zijn

Verstop je jezelf?
Achter een dun glorieus en glanzend
(Nep) behoud? Een masker?
Om je gebreken en je ware jij te verbergen?

We herkennen je!
Je innerlijke wezen
We zien recht in je ziel
We kijken verder dan welke laag dan ook, achter elk masker!

We weten wie je echt bent
Wie er achter het oppervlak zit
Die magere weerspiegeling van wat je denkt
Dat zou je moeten zijn! Wat anderen denken dat je zou moeten zijn!

Wie houdt wie voor de gek???
Denk je echt dat je ons voor de gek kunt houden?
Je innerlijke waarheid voor ons verbergen?
Verstoppertje spelen met de essentie van je wezen?

Dat accepteren wij niet! Niet meer!
Zie de feiten onder ogen. Kijk dieper in je wezen
Ontdek wie je echt bent!!!
Die prachtige ziel die achter die dikke lagen van ongeloof ligt

Blijf bij jezelf! Altijd! Leef nooit of te nimmer
Of erger; iemand anders idee wie je zou moeten zijn
Wees eerlijk tegen jezelf! Omdat dat is wat je zou moeten leven
Wanneer realiseer je dat echte authenticiteit is waarnaar je op zoek bent?

Niet alleen zie je uit en zoek je naar je ware wezen
Wanneer je ziel erbij betrokken is. Ware zielen kunnen niet worden verborgen
Niet langer wanneer er van binnenuit een push is
Geduwd door het hart, het liefhebbende hart en de ziel. Je liefhebbende ziel !!!

Wanneer je de rush van binnen voelt, een hart dat wil worden geopend
Een ziel die wil worden geleefd. En het doel ervan. De levensovereenkomst
Wie ben jij om je valse idee van het leven te leven? Om de ‘verkeerde’ jij te leven?
Verberg jezelf niet langer en leef altijd jouw idee van wie je bent

Blijf bij de echte jij!
Blijf bij je essentie. De essentie van je wezen!
Houd je aan je levensdoel. Leef je zielsdoel en niet iemands idee van het leven!
Blijf bij je ziel!
Blijf bij je intuïtie!
Blijf bij ons universum. Als leiders, wachters en bewakers van je zielsplan!
Blijf bij onze dimensie. Zoals Liefde alles overwint. De Liefde zal zich net zo gemakkelijk verspreiden als zou moeten!
Houd vast aan geloof, hoop en vertrouwen. Geef je over aan het leven en wees dankbaar!
Blijf bij je gevoel. Alles wat we je influisteren door onze gefluisterde woorden. Door de intuïtie en door trillingen en frequentie!
Blijf bij het leven. Jouw leven! Zoals het leven een geschenk is. Voel je gezegend en leef je volle potentieel!

Dat is wat we wilden zeggen voor het nu.
Adem, wees en leef!
In het moment!
Genaamd het nu!
Overgave. Overgave! OVERGAVE!!!

B Engeltje