The world of Love and Light – De wereld van Liefde en Licht

The spirit realms
Are there for you. Always!
As you need them to comfort you
As you need them to help you
They guide you the way
On your path of the soul
In your life
Surrender to the spirit world
And let you be guided

Listen carefully as we whisper
Our words of Love into your lovely ears
As we reach with our compassionate words to
Your intuition. The voice of the heart and the soul
Our voice, as we may say so
Let us reach you into the debt of your being
To make sure you follow the right path
The right track in your earthly life

We are meant to guide you
Conform plans and soul contracts
We surround you with many beings of the Light
You can actually feel and see them
If you open your eyes of your soul
If you open your heart as seat of your soul
Let us surround you, divinely guided
Let us take you by the hands

We always know the way!
Surrender to us, dear child
Surrender to the spirit world
To let your energetical flow of knowing
To let your energetical flow of receiving
To let your energetical flow of feeling
Into the deep realms of the spirit world
Be your universal guidance

Do not fear us ever! Never!
We come to help
We come to learn about yourself
Of who you really are. The essence of your being
We show you yourself in many reflections
We show you your being
How we want you to live it
Surrender and trust! TRUST and SURRENDER!!!
To the path of the divine

We call this the divine path
But is nothing more than the path of your birthright
Conform the blueprint of your being
As the divine is our spirit world
The world of Love and Light
The world of wonders
The world of heavenly beings of Light
The world of heavenly beings of Love

We always come in Love!
To bring you the Love
To bring you the Light
We surround you with sparkles of Love
We surround you with sparkles of Light
Be open minded to receive
Be eager to receive. Be eager to learn
To learn about our beautiful world of wonders

Learn about us, the angels
Learn about Love and Light
Learn about all the spirit realms there are
Learn about our dimension
Learn to be the best version of yourself
So that you are able to spread the Love
So that you are able to spread the Light
As Love and Light always have to be sown!!!

Let us comfort you, dear child
We know life is harsh sometimes
Your life was harsh until so far
But the worst times are over
We are there to wrap our arms around you
To make you at ease
To whisper in your ears. To comfort you
Please keep an open mind to receive!

Receiving Love
Receiving Light
Receiving our guidance
Is evidently the best way
With all the other guidance you
Get from the spirit world
To live yourself. As you’re meant to be
From the start. As a highly pure being
Surrender dear! SURRENDER!

Irmgard


DE WERELD VAN LIEFDE EN LICHT

De geesten rijken
Zijn er voor jou. Altijd!
Omdat je ze nodig hebt om je te troosten
Zoals je ze nodig hebt om je te helpen
Ze begeleiden je de weg
Op je pad van de ziel
In jouw leven
Geef je over aan de geestenwereld
En laat je leiden

Luister aandachtig terwijl we fluisteren
Onze woorden van Liefde in je mooie oren
Omdat we met onze meelevende woorden
Je intuïtie bereiken. De stem van het hart en de ziel
Onze stem, zoals we kunnen zeggen
Laat ons je tot in de diepte van je wezen bereiken
Om ervoor te zorgen dat je het juiste pad volgt
De juiste weg in jouw aardse leven

We zijn bedoeld om je te begeleiden
Conform plannen en zielscontracten
Wij omringen je met vele wezens van het Licht
Je kunt ze echt voelen en zien
Als je je ogen van je ziel opent
Als je je hart opent als zetel van je ziel
Laat ons je omringen, goddelijk geleid
Laten we je bij de handen nemen

We weten altijd de weg!
Geef je over aan ons, lieve kind
Geef je over aan de geestenwereld
Om je energetische stroom van weten te laten stromen
Om je energetische stroom van ontvangen te laten stromen
Om je energetische stroom van gevoel te laten stromen
In de diepe gebieden van de geestenwereld
Om je universele leiding te zijn

Wees niet bang voor ons ooit! Nooit!
We komen om te helpen
We komen om over jezelf te leren
Over wie je echt bent. De essentie van je wezen
We laten je jezelf zien in veel reflecties
We laten je jouw wezen zien
Hoe we willen dat je het leeft
Overgave en vertrouwen! VERTROUWEN en OVERGAVE!!!
Op het pad van het goddelijke

We noemen dit het goddelijke pad
Maar is niets meer dan het pad van je geboorterecht
Conform de blauwdruk van je wezen
Zoals het goddelijke onze geestenwereld is
De wereld van Liefde en Licht
De wereld van de wonderen
De wereld van hemelse wezens van het Licht
De wereld van hemelse wezens van Liefde

We komen altijd in Liefde!
Om je de Liefde te brengen
Om je het Licht te brengen
We omringen je met sprankels van Liefde
Wij omringen je met sprankels van Licht
Wees open van geest om te ontvangen
Wees enthousiast om te ontvangen. Wees leergierig
Om meer te weten te komen over onze mooie wereld van wonderen

Leer over ons, de engelen
Leer over Liefde en Licht
Meer informatie over alle geestenrijken die er zijn
Leer meer over onze dimensie
Leer de beste versie van jezelf te zijn
Zodat je in staat bent om de Liefde te verspreiden
Zodat je in staat bent om het Licht te verspreiden
Omdat Liefde en Licht altijd gezaaid moeten worde !!!

Laat ons je troosten, lieve kind
We weten dat het leven soms hard is
Je leven was hard tot nu toe
Maar de slechtste tijden zijn voorbij
Wij zijn er om onze armen om je heen te slaan
Om je op je gemak te stellen
Om in je oren te fluisteren. Om je te troosten
Blijf alsjeblieft open staan om te ontvangen!

Liefde ontvangen
Licht ontvangen
Onze begeleiding ontvangen
Is duidelijk de beste manier
Met alle andere begeleiding die je
Vanuit de geestenwereld krijgt
Om jezelf te leven. Zoals het hoort te zijn
Vanaf het begin. Als een zeer zuiver wezen
Geef je over! OVERGAVE!

Irmgard