Aards dualisme – Earthly dualism

Jij met je dualiteiten
Accepteer ze maar
Het is niet anders
In je aardse verschijningsvorm
Je aanpassing, in de stof
Heeft nu eenmaal zijn dualiteiten

Goed en kwaad
Het is allemaal verenigd in je Zijn
Laat ze maar. Het zit daar
Vind er niets van
Alles is verenigd
Je hebt alles in huis

Je bent zoals je bent
Dat is zo. Altijd
Maar wat we je willen vragen is
Laat het goede in je prevaleren
Omdat goedheid
Meer bij de essentie van je ziel past

De kern van je ziel is Liefde en Licht
Voortspruitend uit de pijlers
Van onze dimensie
Gestoeld op de energetische flow
Van het universum
Alles is LIEFDE! Alles is LICHT!

Ook jij! Zie je donkere kanten
Te overwinnen
Ga naar de kern van je ziel
Vind (die sprankel van) Liefde en Licht
Omdat je ziel de bron is van goeds
Het goede zit in je ziel verankerd

Dat is gewoonweg zo!
Dat is een universeel gegeven
Je kan je ziel met Liefde voeden
Zodra je merkt dat je overheerst wordt
Door je donkere kant
Zoek de Liefde in je ziel! Voed jouw ziel met liefde!!!
Veel Liefde!!!

Want ook jij bent een liefdevol wezen
Van Liefde. Van Licht. In de kern zit je waarheid
Je bent slechts mens
Je mag je dualistisch voelen
Maar geef je over aan de zijde die wij willen
En dat is de kant van goedheid

Van vriendelijkheid, van aardig zijn
Behulpzaam zijn, met compassie leven
Anderen alle goeds toewensen
Andere zielen je Liefde geven
Met andere zielen in Liefde verbinden
Ook jij hebt dat allemaal in je!

Wij zijn een dimensie van vergeving
Wij zijn geen dimensie die zonden benadrukken
Elke aardse dag heb jij de kans de goede kant
Van jezelf, van je menszijn te leven
Kijk niet naar waar je vandaan komt, wat je geleefd hebt
Vergeef jezelf, vergeef anderen!

Vergeving is heling!
Vergeving is verbinding!
Vergeving is Liefde!
Wij zeggen niet dat je alle zonden
Kunt wegwassen met Liefde. Zeker niet!
Maar met vergeving kan geheeld worden

Ben mild! Naar jezelf en anderen
Leef de Liefde van je ziel elke aardse dag opnieuw
Of neem vandaag de beslissing
Maak de keuze om vanuit Liefde
Doch ook uit zelfliefde te leven
Want daar mag het heen

Dat jij de beste kant
De meest getrouwe zijde van je ziel leeft
En dat is altijd met Liefde
Zie die sprankel, zie de bron
Bij jezelf te (her)ontdekken
Te leven. En adem, ben en leef! In het nu

Irmgard


EARTHLY DUALITIES

You with your dualities
Accept them
That’s just the way it is
In your earthly appearance
Your adjustment, in the dust
Has its dualities

Good and evil
It is all united in your Being
Leave them. It’s there
Do not find anything
Everything is united
You have everything inside you

You’re as you are
That’s true. Always
But what we want to ask you is
Let the good in you prevail
Because goodness
Fits more the essence of your soul

The core of your soul is Love and Light
Sprouting from the pillars
From our dimension
Based on the energetic flow
From the universe
Everything is LOVE! Everything is LIGHT!

You too! See your dark sides
To overcome
Go to the core of your soul
Find (that sparkle of) Love and Light
Because your soul is the source of goodness
The good is anchored in your soul

That is just that!
That is an universal fact
You can feed your soul with Love
As soon as you notice that you are being dominated
By your dark side
Find the Love in your soul! Feed your soul with Love!!!
Lots of Love!!!

Because you too are a loving being
Of Love. From Light. At the core lays your truth
You are only human
You may feel dualistic
But surrender to the side that we want
And that is the side of goodness

Of kindness, of being nice
Be helpful, live with compassion
Wishing others all well
Give other souls your Love
Connecting with other souls in Love
You too have all of that in you!

We are a dimension of forgiveness
We are not a dimension that emphasizes sins
Every earthly day you have the chance to live
The right side of yourself, of your humanity
Do not look at where you come from, what you have lived
Forgive yourself, forgive others!

Forgiveness is healing!
Forgiveness is connection!
Forgiveness is Love!
We do not say that you can wash
All your sins away with Love. Certainly not!
But with forgiveness can be healed

Be mild! To yourself and others
Live the Love of your soul every earthly day again
Or take the decision today
Make the choice to live in Love
But also of self-love
Because it is allowed to go there

That you live the best side
The most faithful side of your soul
And that is always with Love
See that sparkle, see the source
To (re)discover in yourself
To live. And breathe, be and live! In the present

Irmgard