Unfold your life! – Ontvouw je leven!

Your soul is eager to learn, to evolve
So do you! Maybe you forget that
But when we launched you into the dust
From stardust
Energetical stardust into the earthly dust
We gave you a plan. An universal plan
It accompanied you along the way

Stick to this plan!
You are often distracted
Influenced by many other earthly matters or things
You lost your track, forget your route
Abandoned your path
Your unique path of the soul
Ask yourself what is important for yourself

What is important for your soul?
The imperfect you wants to be perfect
The earthly flaws has to be smoothened
The ugly dualities must be covered
And your adaption is like a ‘display window’
Highly recommended to show its best way
Influenced by your society

What about your dualities?
What about your flaws?
Why covering your imperfections?
Why hiding your disabilities?
NOBODY is perfect!
Even the perfect examples, they mean they are(!!!)
Are imperfect! You are not meant to perfect!!!

You are meant to BE REAL!
BE YOU! A true version and reflection of yourself
Why always showing us and the world
Your adaption with a thick layer of ignorance???
Ignorance about who you truly are
Denying the essence of your truthful being
Lacking your soul and its desires. A closed heart

We WANT YOU to unfold yourself!
We want you to unfold your life
We want you to live our universal plan
We want you to live your unique plan of the soul
Narrated by the heart. Narrated by your truthful intuition
Why don’t you let yourself be narrated by our voice?
The voice of the intuition. The voice of the heart and soul

Seek your blueprint today. Your earthly day!
WE do not have and know time!
As time does not exist in our dimension
We repeat that to make you aware that we have eternity
But you don’t! But nevertheless you are never too old
It is never too late to discover your blueprint
The plan of your soul

Forget all that perfections you seek in life!
Live yourself in the most extra ordinary way
Do not hide your true self anymore!
Live your flaws! Live your imperfections!
You are here to learn. You are attending the earth school class!
Be eager to learn. Follow our leads and lessons
Be willing to listen to our guidance and whisperings

But dear ones, you cannot listen well
You are not able to listen in purity
If you are not aware of yourself, to your plan
And you do not recognize the existence of your beloved soul!
Unfold yourself! Unfold your blueprint! Unfold your life!
We will highly adapt to the plan
As plans have to be lived. Always!

We, many light beings, representing the universe
The other dimension of Light and Love
Will make sure you become aware, be conscious about yourself
If you are stubborn and not willing to face our reality
Your reality, the truthful you, the essence of your being
We will be back! Will be there as many times you lack to listen to us
We will help you to unfold! We will point you to your uniqueness

If you lack, we will come back!
If you deny, we will tell you why!
If you won’t face reality, we will come to gravity!
Stick to you, be with you until you have a clou!
To make you aware of your being, for a truthful seeing!
We have eternity in time, and it won’t cost us a dime!
Be unfolded and true. That is all we wanted to say…
Besides that WE LOVE YOU!

Love, Irmgard

‘Your’ archangels Metatron and Zadkiel


ONTVOUW JE LEVEN!

Je ziel staat te popelen om te leren, te evolueren
Jij ook! Misschien ben je dat vergeten
Maar toen we je in het stof lanceerden
Van sterrenstof
Energetische sterrenstof in het aardse stof
We hebben je een plan gegeven. Een universeel plan
Het vergezelde je onderweg

Blijf bij dit plan!
Je bent vaak afgeleid
Beïnvloed door vele andere aardse zaken of dingen
Je bent je spoor kwijtgeraakt, je route vergeten
Verliet je pad
Jouw unieke pad van de ziel
Vraag jezelf wat is belangrijk voor jezelf

Wat is belangrijk voor je ziel?
De onvolmaakte jou wil perfect zijn
De aardse gebreken moeten worden gladgestreken
De lelijke dualiteiten moeten worden bedekt
En je aanpassing is als een ‘etalage’
Een echte aanrader om zijn beste manier te laten zien
Beïnvloed door jouw samenleving

Hoe zit het met je dualiteiten?
Hoe zit het met je gebreken?
Waarom je onvolkomenheden bedekken?
Waarom verberg je jouw handicaps?
Niemand is perfect!
Zelfs de perfecte voorbeelden, ze denken dat ze dat zijn(!!!)
Zijn onvolmaakt! Je bent niet bedoeld om prefect te zijn!!!

Het is de bedoeling dat je ECHT bent!
WEET JE! Een echte versie en reflectie van jezelf
Waarom ons altijd en de wereld
Je aanpassing met een dikke laag onwetendheid tonen???
Onwetendheid over wie je echt bent
De essentie ontkennen van je waarheidsgetrouwe zijn
Ontbrekend aan je ziel en zijn verlangens. Een gesloten hart

We WILLEN dat je jezelf ontvouwt!
We willen dat je jouw leven ontvouwt
We willen dat je ons universele plan leeft
We willen dat je je unieke plan van de ziel leeft
Verteld door het hart. Verteld door je oprechte intuïtie
Waarom laat je jezelf niet door onze stem verhalen?
De stem van de intuïtie. De stem van hart en ziel

Zoek vandaag je blauwdruk. Je aardse dag!
WIJ hebben en weten geen tijd!
Omdat de tijd niet bestaat in onze dimensie
We herhalen dat om je ervan bewust te maken dat we de eeuwigheid hebben
Maar jij hebt dat niet! Maar toch ben je nooit te oud
Het is nooit te laat om je blauwdruk te ontdekken
Het plan van je ziel

Vergeet al die perfecties die je in het leven zoekt!
Leef jezelf op de meest extra gewone manier
Verberg je ware zelf niet meer!
Leef je fouten! Leef je onvolkomenheden!
Je bent hier om te leren. Je gaat naar de klas van de aardeschool!
Ben leergierig. Volg onze aanwijzingen en lessen
Wees bereid om te luisteren naar onze begeleiding en fluisteringen

Maar lieverds, je kunt niet goed luisteren
Je kunt niet in zuiverheid luisteren
Als je niet bewust bent van jezelf, van je plan
En je het bestaan van je geliefde ziel niet herkent!
Vouw jezelf open! Ontvouw je blauwdruk! Ontvouw je leven!
We zullen ons zeer aanpassen aan het plan
Omdat plannen moeten worden geleefd. Altijd!

Wij, vele lichtwezens, vertegenwoordigen het universum
De andere dimensie van Licht en Liefde
Zorg ervoor dat je je bewust wordt, wees je bewust van jezelf
Als je koppig bent en niet bereid bent om onze realiteit onder ogen te zien
Jouw realiteit, de waarachtige jij, de essentie van je wezen
Zullen we terugkomen! Zullen er zijn zo vaak jij niet naar ons luistert
We zullen je helpen om te ontvouwen! We zullen je op jouw uniciteit wijzen

Als je ontbreekt, komen we terug!
Als je ontkent, zullen we je vertellen waarom!
Als je de realiteit niet onder ogen ziet, komen we tot zwaartekracht!
Bij je blijven, bij je zijn tot je een notie hebt!
Om je bewust te maken van je wezen, voor een waarheidsgetrouw zicht!
Wij hebben de eeuwigheid in de tijd en het zal ons geen dubbeltje kosten!
Wees ontvouwd en oprecht. Dat is alles wat we wilden zeggen …
Trouwens, WE LOVE YOU!

Liefs, Irmgard

‘Uw’ aartsengelen Metatron en Zadkiel