Let go of your fears! – Laat je angsten los!

This channelling was not meant for myself. I don’t share personal messages anymore. It is for somebody else. Someone I know personally.

FOR YOU…

Irmgard


You have an armor of fear
Due to many harsh life-issues
You weren’t lucky in Love
Because your bond is stronger
With our dimension than yours
Earthly matters doesn’t concern you
The more and the more
You became distracted by the world
Yours, we mean
It made you sometimes flabbergasted

You are more aligned to our dimension
Often you are not aligned with your body
Your earthly adaption
Your awareness of your surroundings
Is minimized as your frequency is heightened
But the art is to be grounded more in your dimension
As the earth is your work field. For others
You have to be grounded more
Will you ever live your full purpose
The purpose of your soul

You are afraid
We know that. We sense that
We sense that in energy
But we tell you over and over again
To let go your fears
Give them to us
We know how to handle them!
Your life was harsh until now
There are some issues left
But that is ‘nothing’ compared with the past

Let go of your fears!
Let go of your anxieties!
Life will be better
Life is already better
You are so much happier!
Happier than ever before
Love is around the corner
Deep, deep soul love
But do not hesitate
To live your part first

To receive LOVE
You must know the Love essence of your being
Without self-love you are not able to receive Love
We kindly ask you let go your armor
Your wall you build against life and LOVE
Life is fun! Life is nice!
Also privately!!! We have to emphasize that
To you both
Live your happiness!!!
Live your bond! Live your LOVE and unify!

Unify for the greater good!
Always unify for the bigger plan
As universal plans and soul contracts are involved
We are involved too! A big deal we say
We whisper you both into your ears
Not only us. Also the fruit of your Love
The offspring of the unification
Of inner flowers of LOVE
And many, many others
Because the silver linings of you both are huge!

We came today forward for you both
It is up to her to share or not
You know what to do, so she does
Never forget that it is all for the greater good
Earthly attraction is sideways. See it as a bonus
Live it as a bonus. Do whatever you like to do!
As the unification of souls has our priority
Always. We intend to say with urgency
So be fearless in your pursuit of happiness. Of LOVE

Let go of the past! Live now!
Demolish that ‘wall’ and open your heart and soul
Be receiving to LOVE and all its pleasures
It is time to share equalities and internal wisdom
As you have both such an internal wisdom
All to give in Love to others
Your tasks is to serve the world. To be there for others
In deeds, actions, words and compassion
To spread your Light and flowers of Love

But as good as you are spreading Love
You must be able to receive Love and Love matters
As Love is feed for your soul! For both souls!!!
That inner lights become more radiant than before
To serve on a larger scale. To serve more people
Together with others. In the here in the now
Into the setting we will create
We are busy smoothening both paths
To make everything at ease for you both
You know that already. We told that before
Other souls told you that. Be fearless!
That is what we wanted to say…

Love, Irmgard


LAAT JE ANGSTEN LOS!

Je hebt een pantser van angst
Vanwege vele harde levensproblemen
Je had geen geluk in de Liefde
Omdat je band sterker is
Met onze dimensie dan de jouwe
Aardse zaken hebben geen betrekking op jou
Des te meer en meer
Werd je afgeleid door de wereld
De jouwe, bedoelen we
Was je soms met stomheid geslagen

Je bent meer afgestemd op onze dimensie
Vaak ben je niet afgestemd op je lichaam
Jouw aardse aanpassing
Je bewustzijn van je omgeving
Wordt geminimaliseerd als jouw frequentie wordt verhoogd
Maar de kunst is om meer in je dimensie gegrond te zijn
Omdat de aarde jouw werkveld is. Voor anderen
Je moet meer worden geaard
Zal je ooit jouw volledige doel leven
Het doel van je ziel

Je bent bang
We weten dat. Dat voelen we
Dat voelen we in energie
Maar we vertellen het je steeds opnieuw
Om je angsten los te laten
Geef ze aan ons
We weten hoe met deze om te gaan!
Je leven was tot nu toe hard
Er zijn nog wat problemen over
Maar dat is ‘niets’ vergeleken met het verleden

Laat je angsten los!
Laat je angsten varen!
Het leven zal beter zijn
Het leven is al beter
Je bent zoveel gelukkiger!
Gelukkiger dan ooit tevoren
Liefde ligt om de hoek
Diepe, diepe soulliefde
Maar aarzel niet
Om eerst je deel te leven

LIEFDE ontvangen
Je moet de Liefdesessentie van je wezen kennen
Zonder zelfliefde ben je niet in staat Liefde te ontvangen
We vragen je vriendelijk om je pantser los te laten
De muur die je tegen het leven en LIEFDE gebouwd hebt
Het leven is plezier! Het leven is leuk!
Ook privé!!! We moeten dat benadrukken
Aan jullie beide
Leef je geluk!!!
Leef je band! Leef je LIEFDE en verenig je!

Verenig jezelf voor het grotere goed!
Verenig altijd voor het grotere plan
Zodra universele plannen en zielscontracten zijn betrokken
Zijn wij ook betrokken! Een groot deel zeggen we
We fluisteren jullie allebei in je oren
Niet alleen wij. Ook de vrucht van jullie Liefde
Het resultaat van de vereniging
Van innerlijke bloemen van LIEFDE
En vele, vele anderen
Omdat de zilveren koorden van jullie allebei enorm zijn!

We kwamen vandaag naar voren voor jullie allebei
Het is aan haar om te delen of niet
Je weet wat je moet doen, zij dus ook
Vergeet nooit dat het allemaal voor het grotere geheel is
Aardse aantrekkingskracht is terzijde. Zie het als een bonus
Leef het als een bonus. Doe maar wat je wilt!
Zoals de eenwording van zielen onze prioriteit heeft
Altijd. Zeggen we met spoed
Wees dus onverschrokken in je streven naar geluk. Naar Liefde

Laat het verleden los! Leef nu!
Sloop die ‘muur’ en open je hart en ziel
Ontvang LIEFDE en al zijn geneugten
Het is tijd om gelijkheden en interne wijsheid te delen
Omdat je beide zo’n interne wijsheid hebt
Alles om in Liefde aan anderen te geven
Jullie taken zijn om de wereld te dienen. Om daar te zijn voor anderen
In daden, acties, woorden en compassie
Om je Licht en bloemen van Liefde te verspreiden

Maar zo goed als je Liefde verspreidt
Moet je in staat zijn Liefde en liefdevolle zaken te ontvangen
Omdat Liefde voeding voor je ziel is! Voor beide zielen!!!
Die innerlijke lichten worden stralender dan voorheen
Om op grotere schaal te dienen. Om meer mensen te dienen
Samen met anderen. In het hier in het nu
In de setting die we zullen creëren
We zijn bezig beide paden te effenen
Om alles voor jullie allebei makkelijk te maken
Dat weet je al. Dat hebben we eerder verteld
Anderen zielen hebben je dat verteld. Wees zonder angst!
Dat is wat we wilden zeggen…

Liefs, Irmgard