B Engeltje

 

WELCOME / WELKOM / BIENVENUE / WILKOMMEN / BIENVENIDA / BENVENUTO

Welkom op mijn B Engeltje homepagina! Leuk dat je de pagina hebt gevonden! Fijn dat je er bent. Elke dag probeer ik channellingsteksten te plaatsen.

Om jou te ‘bereiken’. Jou te laten nadenken over de essentie van het leven. Wie je bent. Leef je vanuit de Liefde en je liefdevolle hart? Of laat je jezelf door het ego leiden?

Ben je gelukkig? Leef je jouw dromen en jouw passies? Is HAPPINESS jouw doel van je bestaan? Zet je jouw specifieke talenten in om de wereld een stukje mooier te maken? Kortom loop jij het pad wat de ziel van je verlangt? Laat je leiden door je hart en vindt jouw specifieke zielspad! Ga ‘soulsearchen’ en ontdek de ware essentie van je Zijn. Je authentieke jij. Leef vanuit je práchtige hart! Leef je liefdevolle soul! Leef je leven! In happiness!!! Het universum is daar om je bij te staan, te begeleiden, ondersteunen en de ‘toevalligheden’ (synchroniciteiten) op je pad te doen komen. Je zal zoveel gelukkiger zijn zodra je jouw unieke ‘path of the soul’ gaat lopen. Conform de blauwdruk van de ziel die bij je geboorte is meegegeven.

Leef je vanuit vriendelijkheid, compassie en Liefde? Het kost zo weinig een vriendelijk gebaar, een aardig woord of om behulpzaam te zijn. Het hoeft allemaal niet zo groots. Elke bijdrage is er eentje. We zijn namelijk allemaal energetisch met elkaar verbonden, zijn een onderdeeltje van een groter geheel. In dat opzicht maakt jouw bijdrage zeker verschil. Hoe klein het soms ook lijkt. Pay-it-forward!!!

Hoe zet jij jezelf neer? Vanuit the Love naar jezelf en anderen toe? Ook jij, met jouw unieke ziel, bent het waard ‘to be loved’! Met respect, Liefde en geduld behandeld te worden.

Het gaat in het leven niet om wat je bereikt, de bestemming is uiteindelijk irrelevant. Het doel meandert mee met jouw zielspad. Essentieel hierbij is dat je gewoonweg het, voor jouw bestemde, jouw specifieke pad loopt. Jouw levensweg, die door de ziel geleid wordt. De issue is hoe je dit pad vormgeeft, bewandelt en hoe je jezelf en je ‘soultask‘ neerzet. Binnen de uitgezette kaders van het universele plan van jouw soul. Met de intuïtie als leidraad, as voice van the heart and soul! De meest waarheidsgetrouwe stem van jouw wezen. Het innerlijk weten van jouw Zijn. Opdat jij jouw kwaliteiten benut en aanspreekt om de wereld, onze universele wereld, een stukje mooier te maken. Met jouw inzet & bijdrage. That’s all what matters! Want op einde van onze rit gaat er niet om wat je hebt (vergaard) echter wat voor gevoel je achter laat in de harten van mensen die achterblijven.

Leef in het Licht en de Liefde!!! Sprankel, straal en verspreidt de Liefde en het Licht! Want jij bent eveneens een kind van LOVE and LIGHT…

Happy soul groetjes, B Engeltje


Over mij…

Ik ben Irmgard en schrijf onder het pseudoniem B Engeltje. In 1995 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht. Sinds 2014 ben ik, door omstandigheden, versneld in een spiritueel groeiproces terecht gekomen. Hierdoor is mijn kijk op mezelf en op de wereld radicaal veranderd. Was ik altijd bezig met mijn verstand en probeerde ik alles vanuit de ratio te verklaren, door dit proces werd de focus gelegd op leven vanuit mijn hart. Vanwege mijn Zijn kon ik niet goed bij mijn gevoel (innerlijk) komen. Ik wist destijds al dat ik hoogsensitief was. Echter tijdens mijn transformatie heb ik verbinding weten te leggen tussen mijn eigen hart(-enkracht) en geest. Nu leef ik vanuit mijn gevoel, intuïtie & hart. Mijn ego heb ik vaarwel gezegd. Flink uitgezwaaid. It makes me happy! Ik kan beter loslaten, laat me leiden door positieve emoties (zoals vreugde en blijdschap) en kan zowel mensen als gebeurtenissen met meer mildheid en mededogen bezien. Mijn bril der mildheid heb ik overigens altijd bij me. You never know wanneer je deze nodig hebt. Er is in mijn bestaan meer happiness dan voorheen. But,still in progress! Mijn zielspad is duidelijk. In dankbaarheid, voor alles (hetgeen ik eerst vanzelfsprekend vond), meander ik mee met mijn spirituele groeiproces.

In deze heftige, overweldigende, periode heb ik het gevoel gekregen te worden bijgestaan door Engelen, gidsen en andere Lichtwezens. Ik ervaar, praktisch dagelijks, de aanwezigheid van deze mooie en bijzondere wezens. Ze brengen Licht en steun in mijn leven. Het lijkt alsof ik op een hogere trilling mijn leven leef en beleef en alles meer bewust zie, voel en ervaar. Intenser. Naast een groter en dieper bewustzijn heb ik meer inzichten verkregen. Het mediamieke fascineert me en ik probeer mijn kennis hierover te vergroten.

Sedert mei 2017 ondervind ik dagelijks dat ik helderhorend, heldervoelend en helderziend ben. Dit heeft een enorme impact op mijn leven. Naast mediamieke ervaringen, intuïtieve teksten mag ik ‘boodschappen’ ontvangen. Ik ontvang deze middels channelling. Persoonlijke boodschappen maar steeds vaker eveneens boodschappen voor anderen. Zodat anderen meer vanuit Licht, Liefde, intuïtie én hun hart & ziel gaan leven. Met als doel hun zielspad te gaan lopen. The path of the soul. Hun ware essentie gaan vinden, inzien en (naar) gaan leven. Ik werk vanuit mijn hart en ziel en ben dienstbaar (het woord van) Liefde en Licht te verspreiden. Voor anderen. Voor het grotere geheel. Het universele plan. Als medium, boodschapper van Licht & Liefde. In Liefde, met Liefde en voor de Liefde. Zodat we allemaal uiteindelijk verbonden raken met onszelf en met anderen. Want Liefde is alles wat is! Liefde is alles wat er zou mogen zijn!

Tot slot waarom B Engeltje als naam? Het engeltje spreekt voor zich en de B is van Bengeltje. Als je het leven met de nodige humor kan bezien, heeft het bestaan zeker ook komische en hilarische kant. Mijn ervaring is dat lol, lachen en humor (schuddebuiken waar je tranen van gaan lopen) veel kan relativeren.

Happy soul groetjes, B Engeltje (Irmgard)


ENGLISH VERSION

WELCOME / WELKOM / BIENVENUE / WILKOMMEN / BIENVENIDA / BENVENUTO

Welcome to my B Engeltje homepage. Nice that you found the page! Thank you for being here. Every day I try to share channellings (messages).

To ‘reach’ you. Make you think about the essence of life. Who you are. Do you live in Love and your loving heart? Or do you let yourself be guided by the ego?

Are you happy? Do you live your dreams and your passions? Is HAPPINESS your purpose of life? Do you use your specific talents to make the world a bit more beautiful? Shortly, are you walking the path your soul wants you to do? Let yourself be guided by your heart and find your specific soul path! Go ‘soulsearching’ and discover the true essence of your Being. Your authentic you. Live from your beautiful heart! Live your soul! Live your life! In happiness!!! The universe is there to assist, guide, support and bring the ‘coincidences’ (synchronicities) on your path. You will be so much happier once you start walking your unique ‘path of the soul’. In accordance with the blueprint of the soul that was given to you by birth.

Do you live from kindness, compassion and Love? It costs so little a friendly gesture, a nice word or to be helpful. It does not have to be that big. Every contribution is one. We are all energetically connected to each other, are a part of a larger whole. In that respect, your contribution certainly makes a difference. As little it sometimes seems. Pay-it-forward!!!

How do you show yourself? By the Love to yourself and others? You too, with your unique soul, are worth ‘to be loved’! To be treated with respect, Love and patience.

It is not about what you achieve in life, the destination is ultimately irrelevant. The goal meanders along with your soul path. Essential here is that you simply walk your specific path, which is meant for you. Your path of life, which is guided by the soul. The issue is how you shape this path, walk and how you put yourself and your ‘soul bag’. Within the set frameworks of the universal plan of your soul. With the intuition as guidance, as voice of the heart and soul! The most truthful voice of your being. The inner knowing of your Being. In order that you use and appeal to your qualities to make the world, our universal world, a bit nicer. With your commitment & contribution. That’s all what matters! Because at the end of our ride it is not about what you have (gathered), however, what feeling you leave behind in the hearts of people who are left behind.

Live in the Light and Love!!! Sparkle, shine and spread your Love and Light! Because you are also a child of LOVE and LIGHT …

Happy soul greetings, B  Engeltje (Irmgard)


About me…

My name is Irmgard and I write under the pseudonym B Engeltje. In 1995 I graduated in Dutch law. Since 2014, due to circumstances, I have accelerated into a spiritual growth process. Because of this my view on myself and on the world has changed radically. I was always busy with my mind and I tried to explain everything with reason, through this process the focus was put on living by the heart. Because of my Being I could not get in touch with my inner feeling. I knew at the time already that I was highly sensitive. However, during my transformation I managed to connect with my own heart (-strenght)  and mind. Now I live by my feeling, intuition & heart. I have said farewell to my ego. A firm goodbye!!! It makes me happy! I can let go now better, leading by positive emotions (like joy and happiness) and I can see people and events with more generosity and compassion. I also always have ‘my glasses of mildness’ with me. You never know when you need them. There is more happiness in my life than before. But, I am still in progress! My soul path is clear. In gratitude, for everything (which I first took for granted), I sympathize with my spiritual growth process.

In this fierce, overwhelming period, I have been given the feeling of being assisted by Angels, guides, Beings of Light. I experience, on a daily basis, the presence of these beautiful and special creatures of the Light and Love dimension. They bring Light and support into my life. It seems like I live and experience my life on a higher vibration and see, feel and experience everything more consciously. More intense. In addition to a greater and deeper awareness, I have gained more insights. The mediumistic fascinates me and I try to increase my knowledge about this.

Since may 2017 I am experiencing daily that I am clairaudient, clairsentient and clairvoyant. This has a huge impact on my life. In addition to mediamic experiences, intuitive texts, I can receive ‘messages’. I receive these by channelling. Personal messages but increasingly also messages for others. So that others start to live more from Light, Love, intuition and their heart & soul. With the purpose to walk their soul path. The path of the soul. To find their true essence, see and start living their purpose of the soul. I work by my heart and soul and I am serving to spread (the word of) Love and Light. For others. For a greater purpose. For the universal plan. As a medium, messenger of Light & Love. In Love, with Love and for the Love. So that in the end we all become connected with ourselves and with others. Because Love is all that is! Love is all that might be!

Finally why B Engeltje as name? The little angel speaks for itself and the B is from B Engeltje which means menace in English. If you look at life with the necessary humor, it certainly has a comical and hilarious side! My experience is that fun, laughter and humor (shakes of which you can get tears) can put a lot of perspective.

Happy soul greetings, B Engeltje