20180918_163724 (2)

Surrender to the greater plan of LOVE – Overgave aan het grotere plan van LIEFDE

Love is like a fairytale
You believe in it or not
If you lack believe and trust
In profound love
You misunderstand the needs
The needs of your soul

Maybe you think you don’t need LOVE
But you do! Your soul does
When life gave you several of moments
Several of memories of pain
Because Love wasn’t until so far
As you expected or it wasn’t like you wanted

We kindly ask you never lose
Your hope and believe in LOVE
Love isn’t always served like you want
Love isn’t always served as you hoped
Love isn’t always served as you expected
We dose Love on a soul level

We give you Love in a way
To let your soul learn
That it can evolve in the best way
Sometimes it’s painful
Sometimes it hurts
Sometimes it gives you sorrow and grief

But it is all to allow your soul to grow
To allow your soul to blossom
Even when your adaption thinks
Love isn’t perhaps your cup of tea
We interfere and tell you
Whisper into your ears it is!

Maybe a different cup of tea
Maybe a different cup of Love
Maybe a different kind, a different level
But it is LOVE! Deep, deep soul Love
As more than one soul part will be reunited
Into the divine order of soul plans

You have nothing to fear!
You have nothing to want!
You have nothing to say!
You have no clou it will be like!
Even your third eye won’t and don’t see it
As future concerning your own perception will be otherwise!

We say, just surrender!
We say, follow our leads and guidance!
We say, don’t think with your mind!
We say, feel with your heart and soul!
We say, never let you be influenced (by others)!
We say, LIVE THAT LOVE!

Let the past the past. Let it go!
Take your change on happiness!
Take your ‘present’ from the universe!
Don’t stick to what you think and belief!
Come out that comfort zone and surrender!
Surrender to the greater plan of Love!

As Love must be lived
Always!
When it is ‘time’ universally seen
Do what you have to do
Be fearless
Make that move. Take the step. For eternity!

Love, Irmgard


OVERGAVE AAN HET GROTERE PLAN VAN LIEFDE

Liefde is als een sprookje
Je gelooft erin of niet
Als je gebrek aan vertrouwen hebt
In diepe liefde
Begrijp je de behoeften verkeerd
De behoeften van je ziel

Misschien denk je dat je LIEFDE niet nodig hebt
Maar dat doe je wel! Je ziel wel
Wanneer je leven je verschillende momenten gaf
Verschillende herinneringen aan pijn
Omdat Liefde tot nu toe niet was
Zoals je verwachtte of het was niet zoals je wilde

Vragen we je vriendelijk om nooit
Je hoop en geloof in LIEFDE te verliezen
Liefde wordt niet altijd geserveerd zoals jij dat wilt
Liefde wordt niet altijd geserveerd zoals je had gehoopt
Liefde wordt niet altijd geserveerd zoals je verwachtte
We doseren Liefde op zielsniveau

We geven je Liefde op een bepaalde manier
Om je ziel te laten leren
Dat het op de beste manier kan evolueren
Soms is het pijnlijk
Soms doet het pijn
Soms geeft het je smart en verdriet

Maar het is alles om je ziel te laten groeien
Om je ziel te laten bloeien
Zelfs als je aanpassing denkt
Liefde is misschien niet jouw ‘cup of tea
We bemoeien ons ermee en vertellen het je
Fluisteren in je oren dat het is!

Misschien een andere ‘cup of tea
Misschien een andere beker van Liefde
Misschien een ander soort, een ander niveau
Maar het is LIEFDE! Diepe, diepe zielsliefde
Als meer dan één zielsdeel zal worden herenigd
In de goddelijke orde van zielsplannen

Je hoeft niets te vrezen!
Je hebt niets te willen!
Je hebt niets te zeggen!
Je hebt geen idee hoe het zal zijn!
Zelfs je derde oog wil het niet zien en zal het niet zien
Aangezien de toekomst met betrekking tot je eigen waarneming anders zal zijn!

We zeggen, geef je gewoon over!
We zeggen, volg onze aanwijzingen en begeleiding!
We zeggen, denk niet met je hoofd!
We zeggen, voel met je hart en ziel!
We zeggen, laat je nooit beïnvloed worden (door anderen)!
We zeggen, LEEF DIE LIEFDE!

Laat het verleden het verleden! Laat het gaan!
Neem je verandering op happiness!
Neem je ‘cadeau’ uit het universum aan!
Blijf niet bij wat je denkt en gelooft!
Kom uit die comfortzone en geef je over!
Geef je over aan het grotere plan van Liefde!

Zoals Liefde geleefd moet worden
Altijd!
Wanneer het universeel gezien ‘tijd’ is
Doe wat je moet doen
Wees zonder angst
Maak die zet. Neem de stap. Voor de eeuwigheid!

Liefs, Irmgard