20180918_163724 (2)

Don’t be ‘a wimp’ – Ben geen ‘watje’

Don’t be such a wimp in life!
If you want something
Go for it! As soon as possible
Life isn’t made for eternity you know
Life has its limits, its boundaries in time
If we say do what you want to achieve
We never speak about material things
As you soul evolution has our priority!

Your soul is made for eternity
Be aware of that!
Souls are made to evolve
We repeat, if you want something
To accomplish in your life
You have to do it now
Because the now is always the moment
The moment to live. The moment to be
The moment to evolve and to reach out for your higher self

Your higher self, your souls potential
Wants to grow! Wants to live!
Wants to blossom!
Also during your earthly existence
If your soul, the inner you, the consciousness
Wants you to go for its purpose, its dreams
Who are you to say “I don’t dare?
I have fears. I am comfortable in my comfort zone”
Don’t be such a wimp! We say this in Love

We always say things in Love
We come in Love
As Love is the pillar of our dimension
Never doubt about that!
The real question in your life now is
Do you dare? Or don’t you?
Do you stick to your ‘wimpness’
Or do you take the challenge? Our challenge
The universal challenge of being who you are

We invite you to step aside
To look at your life for so far and to realize
Is this what you want? Is this what you dreamed of?
Give us a clou. Do you? Or don’t you?
Leave your boundaries and live yourself!
Your soul! As you are meant to be
Hand all that anxiety over to us to deal with
We, your universe, we are NO wimps
We can deal with everything!

We don’t say that you are a wimp
When you rather stick and stuck to your ‘safe life’
We don’t! Don’t take our words too serious
We like to joke too sometimes! We are a humorous dimension
As Love has several ways to pronounce itself
The question here remains: do you or don’t you live?
Live what you dream of? Live what you want?
We are here to make you aware
Wake-up!!! As we have to give you your wake-up call
Maybe your pillars, the pillars of your being are shaked up so badly
That you have to leave your comfort zone

Step aside!
Wake-up!
Live what you want to live!
Be aware!
Live in awareness!
Don’t be a wimp!
Be challenged by life!
Be challenged by us!
Take the step, make the move and BE…
As you are meant to be!

Love, Irmgard


WEES GEEN ‘WATJE’

Wees niet zo’n watje in het leven!
Als je iets wilt
Ga ervoor! Zo spoedig mogelijk
Het leven is niet gemaakt voor de eeuwigheid, weet je
Het leven heeft zijn grenzen, zijn grenzen in de tijd
Als we zeggen, doe wat je wilt bereiken
Praten we nooit over materiële zaken
Terwijl je zielsevolutie onze prioriteit heeft!

Je ziel is gemaakt voor de eeuwigheid
Wees je daar bewust van!
Zielen worden gemaakt om te evolueren
We herhalen, als je iets wilt
Bereiken in je leven
Moet je het nu doen
Omdat het nu altijd het moment is
Het moment om te leven. Het moment om te zijn
Het moment om te evolueren en uit te reiken naar je hogere zelf

Je hogere zelf, je zielenpotentieel
Wil groeien! Wil leven!
Wil bloeien!
Ook tijdens je aardse bestaan
Als je ziel, de innerlijke jij, het bewustzijn
Voor zijn doel wil gaan, zijn dromen
Wie ben jij om te zeggen “dat durf ik niet?
Ik heb angsten. Ik voel me comfortabel in mijn comfortzone”
Wees niet zo’n watje! We zeggen dit in Liefde

We zeggen altijd dingen in Liefde
We komen in Liefde
Omdat Liefde de pijler van onze dimensie is
Twijfel daar nooit over!
De echte vraag in je leven is nu
Durf je? Of niet?
Blijf je bij je ‘watjesheid
Of ga je de uitdaging aan? Onze uitdaging
De universele uitdaging om te zijn wie je bent

We nodigen je uit om een stap te zetten
Om je leven tot nu toe te bekijken en te realiseren
Is dit wat je wilt? Is dit waar je van gedroomd hebt?
Geef ons een clou. Doe je? Of doe je niet?
Verlaat je grenzen en leef zelf!
Je ziel! Zoals je hoort te zijn
Overhandig al die angst aan ons om mee om te gaan
Wij, jouw universum, we zijn GEEN watjes
We kunnen alles aan!

We zeggen niet dat je een watje bent
Als je liever vasthoudt aan je ‘veilige leven’
Dat doen we niet! Neem onze woorden niet te serieus
We houden soms van grapjes maken! Wij zijn een humoristische dimensie
Omdat Liefde verschillende manieren heeft om zichzelf uit te spreken
De vraag blijft hier: leef je of leef je niet?
Leef je waar je van droomt? Leef je wat je wilt?
We zijn hier om je bewust te maken
Word wakker!!! Zodra we je jouw wake-up call moeten geven
Misschien zijn jouw pilaren, de pilaren van je wezen, zo erg geschud
Dat je je comfortzone moet verlaten

Stap opzij!
Word wakker!
Leef wat je wilt leven!
Ben bewust!
Leef in bewustzijn!
Wees geen watje!
Word uitgedaagd door het leven!
Word uitgedaagd door ons!
Neem de stap, maak de stap en wees…
Zoals je bedoeld bent!

Liefs, Irmgard