20180918_163724 (2)

De vergankelijkheid van het leven – The impermanence of life

Vergankelijkheid zit hem in alles
Alles wat aards bestaat. Aanwezig is
Het komt uit de stof, sterrenstof
In de stof. Aardse stof
Nu ben je. (Stevig) geaard als een rots
Maar er komt een aardse dag
Dat je terugkeert naar je roots
Jouw energetische roots
Als onstoffelijke ziel

Je denkt vaak eeuwig te hebben
Maar eeuwigheid bestaat bij jullie niet
Alleen in onze dimensie
Het aardse leven, het is zo voorbij
In een universele oogwenk
In jullie relatief korte leventje
Gaat er niet om wát je bent
Wat je allemaal bijeen vergaard
Maar wat jíj als ziel, aardse stoffelijke ziel, neerzet

Wat voeg jij toe? Aan het universeel geheel?
In de aardse stof? Alleen een vergroting van je ik
Het ik als ego die zich wentelt in aardse spullen?
Dat is een toevoeging aan jezelf. In materie gezien
Dat is niet wat wij universeel voorzien
Met de uniciteit van jouw ziel
Wij stellen plannen op, universele plannen
Om jouw ziel te laten evolueren
Je staat altijd een keer, of voor langere tijd
Op onze universele agenda!

Wie ben jij om te denken dat jij nooit op onze planning staat?
Dit zeggen we uiteraard uit en in Liefde
Want de evolutie van jouw ziel
Is ons hoogste goed. Ons hoogste doel
Waarom ga jij in de zucht van het aardse leven
Voorbij aan de universele wensen?
Snel je in een rat race die zijn weerga niet kent
Je weet absoluut niet waarheen je gaat!
Je denkt, met je mind, alles te weten
Te weten wat goed voor jou is

Goed voor je ego en aanpassing wellicht!
Maar zeker niet voor je ziel!
Die ligt in de bedding van jouw hart te wachten
Wanneer jij jezelf openstelt. Je hart openstelt
Om het plan van de ziel te gaan leven
We kunnen het niet genoeg benadrukken
We kunnen dit niet genoeg zeggen
Hoe essentieel het is voor de evolutie
Om jullie zielen te gaan leven!
De transformatie is in volle gang
Zodat uiteindelijk iedereen zijn hart en ziel gaan leven!

Waarom werk jij tegen? Tegen universele plannen in?
Tegen je eigen geluk en gelukzaligheid in???
Je denkt dat status, materie jou gelukkig zullen maken
Maar is dat vaak niet tijdelijk? Of gefingeerd?
Waar geluk zit hem niet in wat je bereikt op de sociale ladder
Dat je jezelf kan wentelen in spullen en de allernieuwste gadgets
Ja, we zijn goed bij de aardse tijd. We zijn rondom jullie heen
En houden alles nauwlettend ‘in de gaten’. Uit Liefde! In Liefde!
Waar geluk, pure gelukzaligheid zit hem diep van binnen
Happiness vanuit jouw ziel geleefd. Vanuit het hart geleefd

Leef het hart! Leef de ziel!
Maak jezelf gelukkig en leef de essentie van je Zijn!
Doe waar jij gelukkig van wordt!
Houd je toch niet langer in! Kom uit die comfortzone!
Durf het aan en draag je angsten over. Aan het grotere geheel. Ons!
Aarzel niet langer! Open dat hart! Ontdek het plan van de ziel!
Neem het ter hand en laat je leiden door je innerlijke stem
De intuïtie! De stem van het hart en de ziel. De universele stem
Die weet wat ‘goed’ voor je is. Die wéét wat jou gelukkig(er) maakt
Luister eens goed. Volg je pad en laat ons je begeleiden…

B Engeltje


THE IMPERMANENCE OF LIFE

Impermanence is in everything
Everything that exists earthly. Is present
It comes from the dust, star dust
In the dust. Earthly dust
Now you are. (Solid) grounded like a rock
But there will be an earth day
That you return to your roots
Your energetic roots
As an immaterial soul

You often think to have eternity
But eternity does not exist with you
Only in our dimension
The earthly life, it is so over
In an universal wink of an eye
In your relatively short life
It doesn’t matter what you are
What you gather together
But what you put down as a soul, earthly material soul

What do you add? To the universal whole?
In the earthly dust? Only an enlargement of yourself
The you as ego who wallows in earthly things?
That is an addition to yourself. Seen in matter
That is not what we universally provide
With the uniqueness of your soul
We set up plans, universal plans
To let your soul evolve
You are always standing once or for a longer period of time
On our universal agenda!

Who are you to think that you are never on our schedule?
We say this naturally and in Love
Because the evolution of your soul
Is our highest good. Our highest goal
Why do you go in the sigh of earthly life
Beyond the universal wishes?
Fast you in a rat race that is unprecedented
You absolutely do not know where you are going!
You think, with your mind, to know everything
Knowing what is good for you

Maybe good for your ego and adjustment!
But certainly not for your soul!
It is waiting in the bedding of your heart
When you open yourself up. Your heart opens up
To live the plan of the soul
We cannot emphasize it enough
We cannot say this enough
How essential it is for the evolution
To live your souls!
The transformation is in full swing
So that in the end everyone can live his heart and soul!

Why are you counterworking? Against universal plans?
Against your own happiness and bliss in ???
You think that status, matter will make you happy
But is that often not temporary? Or fictitious?
True happiness is not in what you achieve on the social ladder
That you can revive yourself in things and the latest gadgets
Yes, we are good with the earthly times. We are around you
And keep a close eye on everything. Out of love! In love!
Where happiness, pure bliss lies deep inside
Happiness lived from your soul. Living from the heart

Live the heart! Live the soul!
Make yourself happy and live the essence of your Being!
Do what makes you happy!
Do not hold back any longer! Come out of that comfort zone!
Dare it and hand your fears over. To the greater good. Us!
Do not hesitate any longer! Open that heart! Discover the plan of the soul!
Take it in the hand and be guided by your inner voice
The intuition! The voice of the heart and the soul. The universal voice
It knows what ‘good’ is for you. It knows what makes you happy (happier)
Listen well. Follow your path and let us guide you …

B Engeltje